#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

Pusat Perniagaan Sosial Yunus@UKM

TERKINI | GERAN KAJIAN KES ‘SOCIAL BUSINESS  2021’NEW LOGO YCSB@UKM trans

Pendahuluan

Centre for Advancement of Social Business (CASB) ditubuhkan pada penghujung 2011 di bawah seliaan UKM–CESMED. Dengan objektif untuk membangunkan model perniagaan sosial di Malaysia, CASB telah merancang dan melaksanakan beberapa aktiviti berkaitan. Namun aktiviti tersebut tidak dapat mencapai pulangan yang optimum berikutan kekangan tertentu; antaranya (1) kurangnya sumber dalaman dari sudut kewangan dan modal insan; dan (2) kurangnya keterlibatan CASB secara langsung dengan pemegang taruh.

Justifikasi Perubahan Struktur Yunus @ UKM

Menyedari potensi sebenar CASB, pihak pengurusan universiti merasakan keperluan untuk penambahbaikan di peringkat pengurusan dan pendekatan. Penjenamaan semula CASB kepada YCSB@UKM dibawah seliaan FEP diyakini boleh melonjakkan potensi sebenar model perniagaan sosial di Malaysia melalui dua tunjang utama: keterlibatan dan kolaborasi dengan pemegang taruh, dan komitmen modal insan dan penjawatan.

Perancangan aktiviti utama dari YCSB@UKM bertujuan untuk meningkatkan profil pusat dan universiti. Malah tutur menjana keperluan kewangan pusat yang terdiri daripada empat kegiatan utama, antaranya;

  1. Membina dan menerapkan kesedaran berkaitan perniagaan sosial kepada komuniti menerusi program promosi, pendidikan, jerayawara (roadshow) dan jaringan.
  2. Program pembangunan dan latihan perniagaan sosial kepada komuniti.
  3. Penyelidikan yang meliputi kajian berkaitan pembangunan sosial melalui perniagaan, kajian keperluan komuniti dan kajian impak perniagaan sosial terhadap komuniti
  4. Program penjanaan kewangan dan pembangunan YCSB@UKM.

Pusat ini bertanggungjawab untuk mempromosikan dan menggalakkan perniagaan sosial di Malaysia. Ia juga akan menjadi badan yang memberikan khidmat bantuan kepakaran kepada mana-mana agensi kerajaan atau swasta serta individu yang berminat untuk menjalankan perniagaan sosial di Malaysia.

Klik untuk maklumat lanjut: