Kongres Bergabung AOHUPO ke-11 & AOAPO ke-7 Tahun 2023

 • Tarikh: 29 Jun 2022

  KONGRES BERGABUNG AOHUPO ke-11 & AOAPO ke-7 TAHUN 2023

  Buat pertama kali dalam sejarah, Pertubuhan Proteom Manusia Asia Oceania (Asia Oceania Human Proteome Organization, AOHUPO) dan Pertubuhan Proteomik Pertanian Asia Oceania (Asia Oceania Agricultural Proteomics Organization, AOAPO) akan menampilkan kongres bersama pada 2023 di Singapura (5-8 Mei 2023). Kongres Bersama ini adalah dianjurkan bersama oleh Persatuan Spektrometri Jisim Singapura (Singapore Society for Mass Spectrometry, SSMS) dan Persatuan Proteomik Malaysia (Malaysian Proteomics Society, MAPS). Ini juga akan menjadi persidangan bersemuka yang pertama untuk kedua-dua AOHUPO dan AOAPO sejak wabak COVID-19 melanda kita sejak awal 2020. Sila nantikan lebih maklumat lanjut mengenai kongres ini.

  SEJARAH KONGRES AOHUPO

  AOHUPO (www.aohupo.org) ialah organisasi bukan untung serantau yang diasaskan pada 7 Jun 2001, dan dilancarkan pada 1 hingga 4 Oktober 2001, pada mesyuarat saintifik kedua Persidangan Proteomik Antarabangsa yang diadakan di Canberra, Australia. Pada masa ini, terdapat 17 buah kawasan yang mengambil bahagian dalam Asia Oceania termasuk Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Jepun, Korea, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand dan Vietnam, membentuk Asia-Oceania perikatan sebagai tambahan kepada HUPO antarabangsa.

  Matlamat utama AOHUPO hanyalah (i) untuk mempromosikan dan menyelaraskan aktiviti setiap komuniti proteomik serantau, dan (ii) untuk memudahkan aktiviti antara komuniti melalui inisiatif AOHUPO. Antara aktiviti ini, Kongres AOHUPO merupakan acara dwitahunan yang berjaya menarik komuniti proteomik di Asia Oceania tetapi juga di luar. Pada tahun 2021, Kongres AOHUPO ke-10 telah dihoskan di Busan, Korea dalam format hibrid.

  Selain itu, sejak 2021, usaha baharu yang dinamakan “Siri Pendidikan Dalam Talian AOHUPO” (AOHUPO-OES) telah dilancarkan. Ini kerana AOHUPO menitikberatkan pendidikan/latihan generasi muda. AOHUPO-OES yang ke-2 telah dihoskan oleh Institut Biologi Molekul Perubatan UKM (UMBI) dari 11-25 Mac 2022 (https://www.ukm.my/umbi/news/the-2nd-aohupo-online-educational-series-2022- rumusan-laporan/). Melalui komunikasi bersama luar talian dan semasa dalam talian konvensional, AOHUPO akan terus membangunkan komunikasi bersama dan aktiviti kerjasama kami dalam 20 tahun akan datang.

  Ditulis oleh: Dr Low Teck Yew.
   
  Ribuan terima kasih.

   

 • Date: 29 June 2022

  THE JOINT 11th AOHUPO & 7th AOAPO Congress 2023

  For the first time in history, the Asia Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) and the Asia Oceania Agricultural Proteomics Organization (AOAPO) will feature a joint congress in 2023 in Singapore (5th-8th May 2023). This Joint Congress is co-organized by the Singapore Society of Mass Spectrometry (SSMS) and the Malaysian Proteomics Society (MAPS). This will also be the first face-to-face conference for both AOHUPO and AOAPO since the COVID-19 pandemic hit us in early 2020. Please stay tuned for more updates on this congress.

  HISTORY OF THE AOHUPO CONGRESS

  AOHUPO (www.aohupo.org) is a regional non-profit organization founded on June 7, 2001, and launched on October 1 to 4, 2001, at the second scientific meeting of the International Proteomics Conference held in Canberra, Australia. Currently, there are 17 participating regions within Asia Oceania including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Japan, Korea, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, and Vietnam, forming Asia-Oceania alliance in addition to the international HUPO.

  The main aims of the AOHUPO are only (i) to promote and coordinate the activities of each regional proteomics community, and (ii) to facilitate the intercommunity activities through AOHUPO initiatives. Among these activities, the AOHUPO Congress is a successful biennial event that attract the proteomics communities within Asia Oceania but also beyond. In 2021, the 10th AOHUPO Congress was hosted in Busan, Korea in a hybrid format.

  Besides, since 2021 a brand-new effort named “AOHUPO Online Education Series” (AOHUPO-OES) was launched. This is because AOHUPO emphasizes on the education/training of the younger generations. The 2nd AOHUPO-OES was hosted by the UKM Medical Molecular Biology Institute (UMBI) from 11-25 March 2022 (https://www.ukm.my/umbi/news/the-2nd-aohupo-online-educational-series-2022-rumusan-laporan/). Through conventional offline and current online mutual communications, the AOHUPO will keep on developing our mutual communications and collaborative activities in coming next 20 years.

   

  Written by: Dr. Low Teck Yew.

  Thank you.