APEL UKM

 Universiti Kebangsaan Malaysia

KAEDAH PENILAIAN

Penilaian Portfolio

Dokumen formal yang mengandungi kompilasi bukti bertulis/berekod mengandungi berkaitan pembelajaran pengalaman terdahulu dalam jangka masa tertentu.

Lawatan Lapangan dan Pengesahan (FVV)

Menilai dan mengesahkan bahawa pelajar mempunyai pengetahuan dan kecekapan yang sesuai yang dijalankan di tempat kerja pelajar atau mana – mana lokasi yang kondusif dan sesuai.

Ujian Cabaran
(Challenge test)

Ujian standard oleh PPT dalam bentuk pemeriksaan bertulis, penilaian produk dan/atau prestasi termasuk penilaian lisan yang komprehensif.

Projek Mercu

Projek yang mencantum/menyatu (amalgamates) hasil pembelajaran utama program dan menunjukkan pelajar telah menguasai teras discipline pengajian.