Bahagian Teknologi Maklumat

 Kampus Kuala Lumpur

Fungsi BTM KKL

  1. Menjadi penasihat berkenaan teknologi maklumat kepada pusat tanggungjawab-pusat tanggungjawab (PTJ) di bawah Kampus KL.

  2. Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat di Kampus KL.

  3. Menjalankan operasi pemprosesan aplikasi pengguna mengikut keperluan penggunaannya.

  4. Merancang dan mengurus peralatan komputer Kampus KL bagi memenuhi keperluan pengguna serta dapat berfungsi dengan baik dan sempurna.

  5. Merancang dan mengurus rangkaian Kampus KL.

  6. Merancang dan melaksanakan program pengkomputeran aplikasi teras dan aplikasi korporat.

  7. Menyediakan khidmat rundingan kepada pengguna-pengguna komputer di Kampus KL.

  8. Merancang dan menguruskan program latihan penggunaan perkakasan dan perisian komputer.

  9. Menyediakan dan menyelenggara perkhidmatan-perkhidmatan rangkaian seperti e-mail, laman sesawang, sidang video, dan server pemindahan fail.

  10. Menguruskan laman sesawang Kampus KL untuk menyebarkan maklumat pengurusan universiti.

Dikemaskini : 2021-06-17 10:17:08