Penyelaras Program Sarjana


Penyelaras Program Sarjana (Syariah)
DR. AMIR FAZLIM JUSOH @ YUSOFF
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)

 


Penyelaras Program Sarjana (Usuluddin dan Falsafah)
DR. ZUL’AZMI YAAKOB
Sm.P.I.(Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (USM)

 

Penyelaras Program Sarjana (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
DR. FIRUZ AKHTAR MOHAMAD BOHARI
B.A. (Hons.)(Tehran), M.A. (St. Louis), Ph.D (London)

 

Penyelaras Program Sarjana
(Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
DR. MOHAMAD ZULKIFLI ABDUL GHANI
B.A.(Hons.), M.A. (al-Azhar), Ph.D (UKMalaysia)

 

Penyelaras Program Sarjana (Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah)
DR. FADLAN MOHD OTHMAN
B.A.(Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)