Soalan Lazim

Bilakah Pusat IDEA UKM ditubuhkan?

Pusat IDEA UKM dirasmikan penubuhannya pada 20 November 2017

Apakah Akronim bagi Pusat IDEA?

Akronim IDEA UKM adalah INOVATIF, DINAMIK, EFISIEN dan AKAUNTABILITI.

Bilakah Kluster Penyelidikan UKM dibentuk?

Kluster Penyelidikan telah dibentuk selaras dengan semangat baharu tahun pada awal tahun 2020

Apakah Visi, Misi dan Motto Pusat IDEA dan Kluster Penyelidikan UKM?

VISI: Menjadi Pusat Rujukan Penyelidikan yang Dinamik dan Terkehadapan dalam Mengekalkan dan Meningkatkan Prestasi Universiti Penyelidikan

MISI: Menghimpun Sarjana dan Penyelidik dari Pelbagai Bidang dan Disiplin Imu dalam Membudayakan Kesarjanaan Penyelidikan dan Inovasi

MOTTO: Meneraju Kecemerlangan Penyelidikan

Fungsi dan Peranan Pusat IDEA dan Kluster Penyelidikan UKM?

  • Menggerakkan Komuniti Keserakanan Penyelidikan
  • Khidmat Nasihat Keparan
  • Mengenal pasti Bidang Fokus Kluster Penyelidikan
  • Memantau, Menilai dan Melapor prestesi penyelidikan
  • Memudah cara penyelidikan rentas displin
  • Mempromosi kepakaran warga akademik
  • Menyelaraskan usaha menterjemah hasil penyelidikan untuk manfaat pihak berkepentingan
  • Menggerak dan membudayakan penyelidikan yang berkualiti dan berimpak

Apakah yang dimaksudkan dengan bidang fokus kluster penyelidikan UKM?

Bidang fokus kluster penyelidikan UKM merupakan bidang-bidang yang diperkenalkan selaras dengan pengenalan Kluster Penyelidikan bagi meneraju penyelidikan multidisplin UKM. Ianya berteraskan NIC Penyelidikan UKM, Cabaran Perdana, Sustainable Development Goals, Agenda Global 2030-SDGs, World Economic Forum, ASEAN Forging Forward 2025, Rancangan Malaysia ke-11, Wawasan Kemakmuran Bersama dan Malaysian Urban Forum.