Visi

Jabatan Pendaftar sebagai pemangkin perkhidmatan berkualiti dalam menyokong aspirasi universiti.

Misi

Menyediakan perkhidmatan inklusif, efisien dan dinamik berorientasikan pelanggan.

Objektif

Merancang dan mengurus modal insan yang kompeten memenuhi keperluan organisasi secara profesional, efisyen dan sistematik.

Memastikan kepuasan pelanggan melalui perkhidmatan dan kemudahan warga berdasarkan peraturan yang berkuatkuasa.

Menguatkuasakan peraturan keselamatan bagi menjamin kesejahteraan kampus.

Memperkasakan tadbir urus universiti berdasarkan kod amalan terbaik bagi mengekalkan profesionalisme dan akauntabiliti.

Moto