Pejabat Pendaftar

YBhg. Dato' Dr. Syed Kamarudin Hj. Sadakkuthulla

(D.I.M.P), (K.M.W), (P.P.N). SmSEkon(Kep)(UKMalaysia), S.SPend.(Pend. Ekon) (UKMalaysia), Ph.D.(Pend. Ekon) (UKMalaysia)

Pendaftar

 03-8921 4888    pdftar@ukm.edu.my

Bidang tugas jawatan Pendaftar, Gred Utama B (VU6) meliputi portfolio berikut:

 • Governan
 • Sumber Manusia
 • Akademik
 • Pentadbiran Am
 • Hal Ehwal Pelajar
 • Kualiti
 • Pengawal (custodian) Rekod Universiti
 • Tanggungjawab Pendaftar (berdasarkan statut)
 • Setiausaha bagi pihak berkuasa Tertinggi Universiti (LPU).
 • Setiausaha Mesyuarat Senat;
 • Merancang dan memastikan pelaksanaan governan / tadbir urus /autonomi teratur;
 • Merancang dan memastikan pengurusan dan pembangunan sumber manusia dilaksanakan dengan teratur dan bersesuaian dengan perubahan;
 • Merancang, mengawal selia dan memantau pelaksanaan pelan strategik Universiti;
 • Merancang transformasi tadbir urus Universiti;
 • Menarik dan mengekalkan bakat terbaik & cemerlang;
 • Mencetus, memupuk dan menggalakkan inovasi dalam pengurusan dan perkhidmatan;
 • Melestarikan keselamatan kampus yang kondusif;
 • Mengawal selia (custodian) rekod & dokumen;
 • Memastikan pengurusan akademik & pelajar dilaksanakan dengan teratur;
 • Memastikan kemudahan dalam perkhidmatan disediakan kepada staf yang layak;
 • Meningkatkan jaringan strategik untuk melestari penjanaan kewangan dan enterprise pentadbiran universiti;
 • Memastikan kawalan risiko berkesan;
 • Melaksanakan kuasa atau tanggungjawab sebagaimana yang ditetapkan di bawah Perlembagaan, Statut, Kaedah dan Peraturan Universiti; dan
 • Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa oleh Naib Canselor dan Lembaga Pengarah Universiti.

Encik Khairul Affeiq Mohd Noorizam

Penolong Pendaftar N41
 03-8921 3871    affeiq@ukm.edu.my
 • Pegawai Khas Kepada Pendaftar
 • Pengurusan Urusan Rasmi Pendaftar
 • Urusan Pentadbiran Pejabat Pendaftar
 • Menjalankan Tugas-Tugas Khas Yang Diarahkan Oleh Pendaftar

Puan Ruziana Mohd. Hairi

Setiausaha Pejabat N32
 03-8921 4888    ruziana@ukm.edu.my
 • Pembantu Khas Kepada Pendaftar
 • Pengurusan Pekeliling Jabatan Pendaftar
 • Sekretariat Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti
 • Urusan Pertukaran Penempatan Pegawai Pengurusan & Profesional
 • Menguruskan Penyelarasan Tugas dan Tanggungjawab Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional

Encik Mohd Ridzuan Mohd Amin

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29
 03-8921 5690    ridzuan@ukm.edu.my
 • Merekabentuk, Mengurus dan Menyelenggara Laman Sesawang Rasmi Jabatan
 • Pereka Grafik Jabatan
 • Membangun, Merekabentuk dan Menguruskan Sistem Jabatan
 • Penyelenggaraan Teknikal

Encik Mohd Kamal Pathudin

Pemandu Kenderaan H11
 03-8921 4888    kamal78@ukm.edu.my
 • Pemandu Khas kepada Pendaftar UKM.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pendaftar.