Pasca Doctoral

Dr. Mohd Nur Ikhmal Salehmin

Email: ikhmal@ukm.edu.my

Phone : 03-8911 8496

 

Dr. Muhammed Ali Shaikh Abdul Kader Abdul Hameed

Email: mas@ukm.edu.my

Phone : 03-8911 8496