Fakulti Pengajian Islam

Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)

RINGKASAN PROGRAM

Sarjana Muda Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepemimpinan) bertujuan untuk memberi peluang kepada para pelajar untuk menguasai dan meningkatkan pengetahuan mereka dalam dakwah dan kepemimpinan, serta melahirkan pendakwah yang mahir dan profesional dalam semua bidang dalam menghadapi cabaran masa kini. Program ini selaras dengan visi universiti dalam mewujudkan masyarakat yang dinamis, berpengetahuan, dan berbudi pekerti. Terdapat tiga modul yang ditawarkan di bawah program ini, iaitu Pengurusan Islam, Kaunseling Islam dan Komunikasi Islam. Pengambilan pelajar dibuat melalui tiga Mod Variasi iaitu Mainstream, Distance Learning, dan UKM International Program (UKMi).

Objektif program ini adalah untuk menghasilkan individu yang dapat mempraktikkan dan mendominasi ajaran asas prinsip Islam, yang mempunyai kemampuan untuk memiliki pengetahuan Islam yang mendalam dalam bidang kepakaran masing-masing. Program ini juga bertujuan untuk menghasilkan individu yang mempunyai kemampuan untuk merancang dan menjalankan kajian / penyelidikan dalam bidang pengajian Islam, kemampuan untuk berfungsi dengan baik dan berkesan dalam kepemimpinan, baik secara individu dan dalam satu pasukan, serta berpengetahuan dalam bidang bidang pentadbiran, pengurusan dan keusahawanan. Lulusan program ini berpeluang bekerja dalam bidang pendidikan, pengurusan, pentadbiran, diplomasi, media, keusahawanan dan lain-lain.

Syarat Kemasukan
Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), Matrikulasi, ASASI, Diploma/Setaraf)

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah.

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET);

dan

Bagi Calon Lepasan STPM;

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain.

atau

Bagi Calon Lepasan Matrikulasi;

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ Asasi Sains UiTM / Asasi TESL UiTM / Asasi Kejuruteraan UiTM/ Asasi Undang-Undang KPT dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Bagi Calon Lepasan Diploma/Setaraf;

Memiliki kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;

atau

 Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

 • Gred C (NGMP 00) mata pelajaran Pengajian Am;

dan

 • Gred C (NGMP 00) dalam dua (2) mata pelajaran lain;

atau

Lulus peperiksaan Matrikulasi tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

Lulus peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) tahun 2018 atau sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid.

Tidak ditawarkan kepada lepasan Matrikulasi dan ASASI

STPMMATRIKULASIDIPLOMA/SETARAF

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications

dan

 Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus
Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STAM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

atau Calon Lepasan STPM – (BUKAN TAHUN SEMASA)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab
 • Usuluddin / Syariah; dan
 • Mana-mana satu (1) daripada mata pelajaran berikut:
  • Syariah
  • Usuluddin
  • Bahasa Melayu
  • Sejarah
  • Geografi
  • Kesusasteraan Melayu Komunikatif
  • Ekonomi
  • Pengajian Perniagaan
  • Perakaunan
  • Information and Communications Technology (ICT)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C/Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Sijil Tinggi Agama (STAM), APEL (A)

SYARAT AM UNIVERSITI STAM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

SYARAT AM UNIVERSITI APEL (A)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Sijil perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Tidak ditawarkan kepada calon Aliran Sains

STAMAPEL (A)

Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM);

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

atau

Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dan mempunyai Sijil Bahasa Arab dari institusi pendidikan yang diiktiraf; (untuk permohonan melalui Pusat Kembangan Pendidikan UKM sahaja)

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Kertas Julai dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C / Gred 6C pada peringkat SPM dalam mata pelajaran:

 • Bahasa Arab

dan

Sijil Perakuan APEL MQA dengan mendapat Tahap 6 MQF;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET).

Cara Memohon

Permohonan untuk program pengajian sepenuh masa bagi calon STPM, Matrikulasi, STAM dan Diploma/ Setaraf dibuat melalui aplikasi dalam talian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Iklan bagi semua saluran permohonan akan disiarkan dalam akhbar tempatan mulai Januari hingga April setiap tahun.

Borang permohonan untuk warganegara: http://upu.mohe.gov.my

Calon bukan warganegara yang berminat mengikuti program sepenuh masa di UKM perlu mengisi permohonan melalui aplikasi dalam talian UKM yang dibuka mulai Februari sehingga Mei setiap tahun.

Borang permohonan untuk bukan warganegara dan pelajar antarabangsa: klik di sini

Berapakah Jumlah Yuran Pengajian Saya

TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER)

PENDAFTARAN

AKTIVITI DAN PERKHIDMATAN

YURAN PENGAJIAN

SEMESTER PERTAMA

SEMESTER SETERUSNYA

JUMLAH YURAN

SEMESTER PENDEK

8

1,200

340

550

2,090

890

8,320

30/PER KREDIT

Sila hubungi Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional untuk maklumat lanjut di:

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional (PPPLP)
Aras 2, Bangunan Wawasan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215331/ 5642/ 5329/ 5898/ 3995/ 4661/ 5642/ 5791
Faks: +603 89251391
E-mel: marketingpkp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ukmshape

Apa yang Anda Akan Pelajari
 • Manusia dalam al-Quran
 • Fiqh al-Dakwah Para Rasul
 • Sekularisme dan Orientalisme
 • Agama dan Kepercayaan Masyarakat
 • Jihad Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah
 • Dakwah dan Perubahan  Sosio Budaya
 • Ahli Sunnah wal-Jamaah dan Ahli Bid’ah
 • Gerakan Dakwah Semasa
 • Personalia Islam
 • Psikologi Perbandingan
 • Motivasi dan Pembangunan Insan
 • Analisis Khalayak Dakwah
 • Pembangunan al-Sama’
 • Pengucapan Dakwah
 • Pengurusan Organisasi Dakwah
 • Kepimpinan Dakwah
 • Al-Ikhtilaf dan Wasatiyyah Dakwah
 • Gerakan Misionari Kristian
 • Diplomatik Dakwah
 • Dakwah dan Politik Islam
 • Psikologi Perkembangan Manusia
 • Penyelidikan Dalam Kaunseling Islam
 • Kaunseling Kelompok
 • Etika Kaunselor
 • Psikologi Saudara Baru
 • Psikologi Dakwah
 • Komunikasi Dakwah
 • Etika Komunikasi Islam
 • Kewartawanan Islam
 • Teknologi Maklumat Dakwah
 • Pemasaran Media Dakwah
 • Kemahiran Komunikasi Individu dan Kelompok
 • Kajian Teks  Dakwah & Kepimpinan
 • Teori dan Aplikasi Kaunseling Islam
 • Metodologi Dakwah Muslim
 • Latihan Ilmiah
 • Pengurusan Keluarga dan
 • Wanita Islam
 • Filantrofi Dalam Dakwah
 • Sistem Pentadbiran Islam
 • Kepelbagaian Etnik Dakwah
 • Kaunseling Keluarga Islam
 • Psikologi Masyarakat Islam
 • Psikologi Orang Kurang Upaya
 • Dakwah dan Media Baharu
 • Penulisan Kreatif Islam
 • Teori dan Aplikasi Kesenian Islam
 • Teori dan Aplikasi Kepimpinan Islam
 • Dakwah Multi Etnik
 • Etika Kerja dan Perkhidmatan Islam
 • Pengurusan Dakwah Saudara Baru
 • Pengurusan Strategi Islam
 • Prinsip Bimbingan Saudara Baru
 • Psikologi Warga Emas
 • Pengenalan Praktikum Bimbingan
 • Kaunseling Psikoterapi Islam
 • Penerbitan Dakwah Media Cetak
 • Penerbitan Filem Pendek Dakwah
 • Penerbitan Dakwah Multimedia
 • Animasi Dakwah
Kenali Fakulti

Bilik seminar dan dewan kuliah yang canggih, akses IT percuma, bilik pembelajaran aktif dan perpustakaan telah dibentuk dalam menyediakan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti, berkesan dan cekap. Ruang belajar yang dikenali sebagai Bilik al-Daie telah dibuat khusus untuk kegunaan pelajar yang mendaftar di bawah Program Dakwah dan Kepimpinan. Persatuan pelajar prasiswazah kami yang dikenali sebagai kelab JAKMA terbuka untuk semua pelajar, dan para ahli dapat mengakses aktiviti dan perkhidmatan, serta mendapatkan nasihat mengenai hal-hal akademik dan peribadi dari orang yang boleh dipercayai seperti pensyarah, mentor, kaunselor atau individu. Selain itu, kelab ini juga memberi peluang kepada para pelajar untuk bertemu dan mengembangkan kemahiran dan minat mereka.

Maklumat Fakulti

Kampus: Bangi, Selangor
Fakulti: Fakulti Pengajian Islam
Ijazah: Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
Tempoh: 4 Tahun

Hubungi: 
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89215350/ 3524
Faks: +603 89253902
E-mel: mto@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/fpi

Hubungi Kami

Pusat Pengurusan Akademik
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor
Malaysia

Tel: +603 89118173/ 8027/ 8456
Faks: +603 89118471
E-mel: akad@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/akademik

Adakah Anda Sudah Bersedia?

© Hak Cipta 2021 Portal Rasmi Universiti Kebangsaan Malaysia. Hak cipta terpelihara
Sila gunakan pelayar terbaharu untuk paparan terbaik