Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Sejarah Penubuhan Pusat Islam

mantan ketuaPusat Islam telah di tubuhkan pada tahun 1979. Sejak penubuhan sehingga tahun 1982, Pusat Islam berada di bawah pentadbiran Pusat Universiti yang mana kakitangannya terdiri daripada seorang Penolong Pendaftar Agama dan di bantu empat kakitangan sokongan.

Pada tahun 1982 sehingga 1994, Pusat Islam dikenali sebagai Urusetia Masjid di Unit Keagamaan dan Kebajikan Hal Ehwal Pelajar di bawah Pentadbiran Hal Ehwal Pelajar.

Pada tahun 1994 sehingga 2002, Pusat Islam dikenali sebagai Unit Keagamaan di bawah Pentadbiran Cancelori. Dari tahun 1982 sehingga tahun 2002, kakitangannya terdiri daripada seorang Penolong Pendaftar Agama dan dibantu enam kakitangan sokongan.

Dan bermula tahun 2002 sehingga kini, nama Pusat Islam telah ditempatkan di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan ianya terdiri daripada seorang Pengarah, seorang Timbalan Pengarah, seorang Ketua Pentadbiran, lima (5) orang Pegawai dan dibantu sebelas (14) kakitangan sokongan.