Pusat Islam

 Universiti Kebangsaan Malaysia

Skim Potongan Gaji (SPG) KKL (HCTM)

  Sila isikan borang dengan menggunakan HURUF BESAR.

  Nama *

  UKM Per *

  No. KP Baru *

  Jawatan *

  Jabatan *

  No Telefon Pejabat

    Sambungan:

  No HP *

  Email *

   

  Saya dengan ini membenarkan gaji bulanan saya dipotong bagi ansuran bayaran sedekah seperti butiran berikut :

  Potongan Sedekah bulanan sebanyak RM

  Mulai Bulan:

  Tahun:

  **Untuk kemaskini potongan, sila isi amaun potongan baharu kepada berapa.

  Contoh potongan semasa RM50.00. Penambahan potongan RM20.00. Sila isi RM70.00

  Contoh potongan semasa RM70.00. Pengurangan potongan RM20.00. Sila isi RM50.00

  **Untuk berhenti potongan, sila isi RM0.00.