Research Center for History, Politics and International Affairs

 

Jamaie Bin Haji Hamil

 

Dr. Jamaie Hj. Hamil: Pensyarah Kanan Program Sains Politik

Contact
Sambungan: 5853
e-mel : jamaie@ukm.edu.my

Blok E,
Program Sains Politik,
Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi,
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bidang Kepakaran
Politik Malaysia, UMNO

Kelayakan Akademik
Sarjanamuda (Universitas Hasanuddin Indonesia) 1993
Sarjana (Universiti Malaya) 2000

Ph.D. (Universiti Malaya) 2014

 

Penyelidikan (2000-Kini)
Pembinaan Keupayaan Melayu dalam Arus Globalisasi Penyelidikan ARUS PERDANA II/03/2004, 2002-2004.
Look East Policy: A Re-evaluation, Sumitomo Foundation, Jepun, 2012-2013.

 

Penerbitan Dan Penulisan Kertas (10 Terbaik)

  1. Jamaie Hj. Haml. 2002. Politik dan Perniagaan: Responsif Awal UMNO Terhadap Rekonstruk Sosio Ekonomi Melayu Dan Kepentingan Parti. Jurnal Jebat: 29: 49-67.
  2. Jamaie Hj. Hamil. 2003. Kepimpinan Politik: Pola Kepimpinan Politik UMNO. Akademika. 62: 17-41.
  3. Jamaie Hj. Hamil, Ahmad Nidzammudin Sulaiman, Zaini Othman & Suzanna Mohd. Isa. 2003. Pembinaan Keupayaan Melayu Dalam Arus Globalisasi: Anjakan Paradigma Budaya Politik Melayu. Prosiding Seminar Kebangsaan Arus Perdana. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. 30-31 Julai.
  4. Jamaie Hj. Hamil. 2004. Umno Dalam Politik Dan Perniagaan Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
  5. Jamaie Haji Hamil. 2005.Dinamika Pembangunan Melayu: Dari Perspektif Kepimpinan UMNO. Journal of International Studies. Universiti Utara Malaysia. July/Dicember.133-152.
  6. Jamaie Hj. Hamil & Mohd. Ali Kamaruddin. 2005. Budaya Politik: Perspektif Kepimpinan Politik Melayu Dari Tradisi Ke Kontemporari. Dlm. Maizatul haizan & Mohd. Zain Musa. Tinjauan Baru Politik Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
  7. Jamaie Hj. Hamil Ahmad Nidzamuddin Sulaiman, Zaini Othman, Mohd. Mahadee & Suzanna Mohd. Isa. 2005. Politik Dan Keselamatan. Serdang: Universiti Putera Malaysia.
  8. Jamaie HJ. Hamil, Mohd. Mahadee Ismail, Ahmad Nidzamuddin Sulaiman, Suzanna Mohd. Isa & Zaini Othman. 2005. Politik Melayu: Kesinambungan dan Perubahan. Dlm. Sity Daud & Zarina Othman. Politik dan Keselamatan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
  9. Jamaie Hj. Hamil, Ghazali Mayuddin, Sity Daud & Zaini Othman. 2006. Demokrasi, Kepimpinan & Keselamatan. Bangi: Penerbit Universiti kebangsaan Malaysia.
  10. Mohd Faidz Mohn Zain, Jamaie Hj. Hamil, Mohd Rizal Mohd Yaakob & Mohamad Rodzi Abd Razak, “Pengaruh Nasionalisme Melayu Mewarnai Budaya Politik Melayu Dalam UMNO”, Jurnal Melayu (7) 2011 : 193-216

 

Translate »