Pusat Kajian Sejarah, Politik dan Hal Ehwal Antarabangsa

 

Visi, Misi dan Matlamat

Visi

Memangkin dan mencetus pemikiran terkini dalam pembentukan peradaban bangsa.

Misi

Membentuk suasana penjanaan ilmu terkamir untuk pembangunan insan yang bergerak seiring arus dalam acuan kebangsaan.

Matlamat

1. Melahirkan siswazah luwes dan mempunyai ciri-ciri profesional yang releven dan bolehpasar serta bersifat pembelajar seumur hidup.

2. Menjana, menyebar dan mengkhazanah ilmu di peringkat global yang beracuan keMalaysiaan.

3. Memajukan siswazah yang mengimbangi ilmu asas dan gunaan.

4. Menyumbangkan kepakaran dalam perlaksanaan pembentukan dasar dan program yang bertaraf kebangsaan, serantau dan antarabangsa.

Translate ยป