DASAR KESELAMATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI ICT UKM

Dasar Keselamatan ICT UKM (selepas ini disebut sebagai “Dasar”) diwujudkan untuk menjamin kesinambungan bisnes Universiti dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan ICT. Dasar ini juga bertujuan untuk memudahkan perkongsian maklumat sesuai dengan keperluan operasi Universiti. Ini hanya boleh dicapai dengan memastikan semua aset ICT dilindungi.

Objektif Dasar adalah seperti berikut:

a) Memastikan kelancaran urusan pengoperasian UKM dan meminimumkan kerosakan atau kemusnahan;

b) Melindungi kepentingan pihak-pihak yang menggunakan sistem maklumat dari kesan kegagalan atau kelemahan dari segi kerahsiaan, integriti, kebolehsediaan, kesahihan maklumat dan komunikasi;

c) Mencegah salah guna atau kecurian aset ICT; dan

d) Mewajibkan pematuhan Dasar ke atas setiap pengguna / warga Universiti yang mana sekiranya berlaku ketidakpatuhan.

Muat turun : Dasar-Keselamatan-Teknologi-Maklumat-dan-Komunikasi-ICT