PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

 Centre for Academic Management

Unit Kualiti

Unit Kualiti bertanggungjawab merancang, menyelaras dan memantau pengurusan kualiti bagi memenuhi keperluan piawaian SPK PPPS 9001:2015. Menyediakan pelaporan dan pencapaian dalam Mesyuarat Kualiti UKM dan Mesyuarat Semakan Pengurusan UKM. Menyelaras dan memantau aspek pengurusan risiko. Menyelaras dan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.