Faculty of Science and Technology

Jawatankuasa Portal

Dr. Lam Su Datt

Penyelaras Komunikasi Strategik
03-89213833
sudatt@ukm.edu.my

Encik Edzrul Fadly Mat Nawi

Webmaster
03-89214669
edzrul@ukm.edu.my

Dr. Sakhinah Abu Bakar

Jabatan Sains Matematik
03-89215756
sakhinah@ukm.edu.my

En. Muhamad Ashraf Azman

Jabatan Fizik Gunaan
03-8921xxxx
asaz@ukm.edu.my

Dr. Nur Diyana Aqilah Kamarudin

Jabatan Sains Kimia
03-89215828
diyana.k@ukm.edu.my

Dr. Jasper Elvin James

Jabatan Sains Biologi
03-89214592
jasper.james@ukm.edu.my

Dr. Suraya Hilmi Hazim

Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar
03-89214617
surayahazim@ukm.edu.my

Ts. Dr. Nurul Aqilah Mohd Zaini

Jabatan Sains Makanan
03-89215662
nurulaqilah@ukm.edu.my