Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia

Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses (JKKP) menawarkan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia sejak Jabatan ini ditubuhkan pada 1984 apabila Fakulti diwujudkan di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kejuruteraan Kimia secara langsung terlibat dalam pemprosesan bahan mentah kepada bahan berguna terutama sekiranya pemprosesan itu melibatkan perubahan keadaan, rencaman dan kandungan tenaga bahan yang diproses. Prinsip kimia, fizik dan matematik yang merupakan asas Kejuruteraan Kimia digunakan untuk memahami proses tindak balas kimia dalam reaktor dan proses pengangkutan dalam pemprosesan dan pemisahan. Prinsip ekonomi dan pengurusan pula melengkapkan lagi program Kejuruteraan Kimia.

Kejuruteraan Biokimia yang berasal daripada industri fermentasi menggunakan prinsip Kejuruteraan Kimia dalam pemprosesan bahan biologi dan biokimia. Bidang ini merangkumi pembiakan baka mikroorganisma, penggunaan enzim sebagai mangkin proses biologi dan biokimia, dan reka bentuk, pengoptimuman dan kawalan proses untuk proses biologi dan biokimia skala besar dan proses penghasilan barangan komersial seperti bahan makanan, bahan farmasi dan bahan biokimia industri umumnya.

Bermula dari sesi akademik 2015-2016, program Kejuruteraan Kimia telah distrukturkan semula di mana semua elemen Kejuruteraan Biokimia digabungkan ke dalam program ini. Hal ini dilaksanakan sejajar dengan keperluan akreditasi serta industri yang menghendaki graduan yang berpengetahuan luas mencakupi kedua-dua bidang. Ia juga sejajar dengan program Kejuruteraan Kimia yang rata-rata dilaksanakan di universiti-universiti terkemuka di dunia.

Selain itu, program pengajian juga telah distrukturkan supaya pelajar diberikan pendedahan luas serta mendalam dalam pengalaman reka bentuk, kerja industri serta penyelidikan. Pada akhir tahun ketiga, pelajar perlu menjalani latihan industri. Projek penyelidikan pula dilakukan pada semester VII dan VIII. Pada tahun akhir pelajar perlu menyempurnakan projek reka bentuk keseluruhan loji. Asas yang kuat serta pendedahan praktikal ini dipercayai akan menghasilkan jurutera yang berwibawa. Struktur kurikulum telah dirancangkan dengan teliti supaya pelajar memperolehi pengetahuan yang secukupnya untuk melakukan Projek Reka Bentuk Loji Proses pada Semester VIII. Pelajar mengguna perisian komputer seperti Aspentech ®, iCON ® dan Superpro ® untuk membantu mereka dalam Projek Reka Bentuk.

Pada tahun 2004, Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina UKM telah merintis usaha untuk mengubah kurikulum program prasiswazah ke Outcome Based Education bagi memenuhi keperluan Lembaga Jurutera Malaysia dan Kerangka Malaysian Qualification yang diperkenalkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Melalui pendekatan ini, input daripada pihak pemegang taruh diambil kira dalam proses penyemakan semula kurikulum. Hasilnya, terdapat pendekatan pengajaran untuk beberapa kursus ditambahbaik dengan memperkenalkan pembelajaran secara kerjasama, pembelajaran berpusatkan pelajar dan pembelajaran berasaskan masalah. Kurikulum baru ini telah dilaksanakan mulai sesi akademik 2005/2006.

Berdasarkan input yang diperoleh daripada pihak yang berkepentingan, Fakulti telah membangunkan Objektif Program Pendidikan berikut yang perlu dicapai oleh setiap graduan beberapa tahun selepas mereka tamat pengajian:

 • PEO1 – Jurutera/Arkitek yang mempunyai sahsiah dan etika, serta profesionalisma yang tinggi dan menyumbang kepada Aspirasi Kebangsaan.
 • PEO2 – Jurutera/Arkitek yang kompeten dalam amalan bidang masing-masing bersesuaian dengan keperluan semasa dan masa depan.
 • PEO3 – Jurutera/Arkitek yang mempunyai daya kreatif dan inovatif, ciri keusahawanan dan sifat kepimpinan yang bersifat glokal.

Berdasarkan input yang diperoleh daripada pihak yang berkepentingan, Fakulti telah membangunkan Objektif Program Pendidikan berikut yang perlu dicapai oleh setiap graduan beberapa tahun selepas mereka tamat pengajian:

 • PO1 – Ilmu Kejuruteraan – Aplikasi ilmu dalam matematik, sains tabii, asas kejuruteraan dan pengkhususan kejuruteraan untuk penyelesaian masalah kejuruteraan yang kompleks.
 • PO2 – Analisis Masalah – Mengenal pasti, merumuskan, mengkaji literatur dan menganalisis masalah kejuruteraan yang kompleks menggunakan prinsip pertama matematik, sains tabii dan sains kejuruteraan.
 • PO3 – Reka bentuk/Pembangunan Penyelesaian – Reka bentuk penyelesaian untuk masalah kejuruteraan yang kompleks dan sistem reka bentuk, komponen atau proses dengan pertimbangan yang bersesuaian bagi kesihatan dan keselamatan awam, budaya, masyarakat dan alam sekitar.
 • PO4 – Penyiasatan – Menjalankan penyiasatan terhadap masalah kompleks menggunakan ilmu berasaskan penyelidikan dan kaedah penyelidikan.
 • PO5 – Penggunaan Alatan Moden – Mencipta, memilih dan mengaplikasikan kejuruteraan moden dan peralatan IT termasuk ramalan dan pemodelan kepada masalah kejuruteraan yang kompleks.
 • PO6 – Jurutera dan Masyarakat – Mengaplikasikan penaakulan untuk menilai isu-isu kemasyarakatan, kesihatan, keselamatan, perundangan dan budaya serta tanggungjawab yang berkaitan dengan amalan kejuruteraan profesional dan penyelesaian kepada masalah kejuruteraan yang kompleks.
 • PO7 – Alam Sekitar dan Kelestarian – Memahami dan menilai kemampanan dan kesan kerja kejuruteraan profesional dalam penyelesaian masalah kejuruteraan yang kompleks.
 • PO8 – Etika – Aplikasi prinsip etika dan komitmen terhadap etika professional dan tanggungjawab serta norma amalan kejuruteraan.
 • PO9 – Individu dan Kerja Berpasukan – Berfungsi secara efektif sebagai individu, ahli atau ketua dalam pelbagai kumpulan dan pelbagai disiplin.
 • PO10 – Komunikasi – Berkomunikasi secara efektif berkaitan aktiviti kejuruteraan yang kompleks bersama komuniti kejuruteraan dan keseluruhan masyarakat yang berkeupayaan untuk memahami, menulis membentangkan, memberi dan menerima arahan.
 • PO11 – Pengurusan Projek dan Kewangan – Mendemonstrasikan ilmu dan pemahaman prinsip pengurusan kejuruteraan dan membuat keputusan secara berekonomi, aplikasi terhadap tugas yang diberi, sebagai ahli atau ketua kumpulan, untuk mengurus projek dan dalam persekitaran yang pelbagai disiplin.
 • PO12 – Pembelajaran Sepanjang Hayat – Mengenal pasti keperluan dan persediaan serta keupayaan untuk melibatkan diri secara bebas dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Sila hubungi Ketua Program – Prof. Madya Ts. Dr Rosiah Rohani di kpkkfkab@ukm.edu.my untuk maklumat lanjut.

4 tahun

Sila hubungi Ketua Program – Prof. Madya Ts. Dr Rosiah Rohani di kpkkfkab@ukm.edu.my untuk maklumat lanjut.