Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Sesi Akademik 2015/2016

Struktur Penawaran Kursus Pendidikan Citra Sesi Akademik 2015-2016

1.Pelajar baru yang mula mendaftar Semester I Sesi Akademik 2015-2016 perlu lulus dan melengkapkan:

  • 30 unit kredit kursus pendidikan Citra untuk tujuan pengijazahan bagi pelajar Program Profesional iaitu melibatkan Fakulti Undang-Undang, Fakulti Kesihatan, Fakulti Farmasi, Fakulti Pergigian, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Perubatan dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (kecuali Program Perakaunan);
  • 40 unit kredit kursus pendidikan Citra untuk tujuan pengijazahan bagi pelajar Program Bukan Profesional dan Program yang mempunyai Program Standard iaitu melibatkan Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Pendidikan, Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan Fakulti Eknonomi dan Pengurusan (kecuali Program Perakaunan).

2.Kursus Pendidikan Citra terbahagi kepada dua (2) komponen iaitu:

  • Kursus Wajib Universiti – 10 kredit
  • Kursus Citra Universiti – 20 kredit (Program Profesional), 30 kredit (Program Bukan Profesional)

3.Kursus Wajib Universiti – Taraf kursus adalah CW dan kursus ini ditawarkan oleh Pusat Citra Universiti. Pelajar perlu lulus dan melengkapkan 10 kredit. Kursus Wajib Universiti adalah:

  • LMCW1022 – Asas Keusahawanan dan Inovasi (2 kredit)
  • LMCW2163 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia (3 kredit)
  • LMCW2173 – Hubungan Etnik (3 kredit)
  • LMCW2922 – Kemahiran Insaniah (2 kredit)

4.Kursus Citra Universiti – Taraf kursus adalah C1 – C6. Pelajar perlu melengkapkan keperluan kredit minimum mengikut Citra seperti rajah dibawah:

Domain CitraProgram Bukan Profesional
(Kredit Minimum per domain)
Program Profesional
(Kredit Minimum per domain)
Citra 1 – Citra Etika, Kewarganegaraan & Ketamadunan44
Citra 2 – Citra Bahasa, Komunikasi & Literasi44
Citra 3 – Citra Kuantitatif & Kualitatif22
Citra 4 – Citra Kepimpinan, Keusahawanan & Inovasi22
Citra 5 – Citra Sains, Teknologi dan Kelestarian22
Citra 6 – Citra Kekeluargaan, Kesihatan dan Gaya Hidup22

* Baki keperluan kredit Kursus Citra adalah ditentukan oleh pelajar. Pelajar bebas memilih sendiri mana-mana kursus yang bertaraf Kursus Citra Universiti DARIPADA mana-mana Pendidikan Citra.