Latar Belakang

Penaiktarafan Pengajian Umum kepada Pendidikan Citra UKM sejajar dengan saranan pihak Kementerian Pengajian Tinggi mengenai keperluan pihak pemberi pengajian tinggi di negara ini memberi perhatian khusus kepada Pendidikan Liberal dan Multidisiplin dalam semua program pengajian. Mesyuarat Pengurusan Universiti (MPU) Bil. 7, 2012 bertarikh 3 April 2012 telah membuat keputusan agar ditubuhkan satu Jawatankuasa Khas bagi menyemak semula Pengajian Umum yang ditawarkan di UKM. Jawatankuasa Induk Pengukuhan Pendidikan Liberal UKM telah ditubuhkan pada 18 Oktober 2012 yang dipengerusikan oleh YBhg Prof. Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, selaku Timbalan Naib Canselor (HEAA) pada ketika itu. Ahli Jawatankuasa ini terdiri daripada semua Dekan Fakulti dan Pengarah PPU, PPA, PAP dan CESMED. Sehubungan itu, bermula pada akhir Oktober 2012 satu Pasukan Petugas (Urusetia) dari Pusat Pengajian Umum (PPU) telah dibentuk bagi membantu Jawatankuasa Induk Pengukuhan Pendidikan Liberal UKM melaksanakan kerja-kerja pengukuhan dan penstrukturan Pendidikan Liberal UKM. Bermula 10 Julai 2013, istilah Pendidikan Liberal UKM telah ditukar kepada Pendidikan Citra UKM.

Bagi memenuhi saranan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara melalui aspirasi negara dan Falsafah Pendidikan Negara (perkara 1.02):

Selaras dengan teras kedua Misi Nasional, negara perlu melahirkan modal insan yang memiliki minda kelas pertama untuk menghadapi cabaran pembangunan ekonomi yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan inovasi. Modal insan yang dibangunkan perlu mempunyai keupayaan pengetahuan, kemahiran dan ciri-ciri peribadi yang unggul. Bersesuaian dengan matlamat pembangunan modal insan yang dihasratkan, Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara digubal dengan visi untuk mentransformasikan pengajian tinggi dalam konteks menjadikan Malaysia sebagai hab kecemerlangan pengajian tinggi antarabangsa. Transformasi ini merupakan peletakan asas ke arah kegemilangan dan kelestarian pengajian tinggi melangkaui tahun 2020.

Untuk memenuhi hasrat pihak-pihak berkepentingan supaya universiti melahirkan graduan berpengetahuan luas, luwes dan mempunyai kepakaran dalam bidang pengkhususan serta menguasai kemahiran insaniah. Pendidikan Citra UKM akan memenuhi tuntutan pasaran yang memerlukan guna tenaga yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan.

Membina modal insan yang berupaya menguasai dan mengaplikasi kemahiran insaniah bagi menghadapi cabaran-cabaran dalam masyarakat termasuk meningkatkan daya kreativiti dan inovasi.

Kurikulum pra-siswazah universiti semasa memerlukan penambahbaikan kepada sistem penyampaian universiti. Oleh itu, kerangka penawaran Pendidikan Citra UKM dicadangkan untuk menghasilkan graduan yang berkualiti bagi memenuhi keperluan masyarakat semasa dan kehendak pemegang taruh seperti mana yang dinyatakan dalam beberapa siri perbincangan (Bengkel Engagement) yang telah dijalankan.

Melahirkan pelajar yang mempunyai identiti UKM menerusi pendekatan shaping the mind and building the character berasaskan pembelajaran dan penghayatan PendidikanCitra UKM.