Pernyataan Organisasi

Visi

Pusat Citra Universiti UKM komited menerajui kecemerlangan pengajian liberal di Malaysia.

Misi

Memperkasa insan berilmu yang bijaksana dan berkemahiran tinggi.

Pernyataan Misi

 • Pemerkasaan pelajar bagi membentuk insan berilmu yang bijaksana, holistik dan berkemahiran tinggi dalam mendepani cabaran kehidupan.
 • Kebitaraan ahli akademik dalam pelbagai disiplin ilmu seiring dengan pentadbiran yang berdedikasi dan berintegriti.
 • Gandingan pintar dan strategik dengan pemegang taruh di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Matlamat Pendidikan

 • Melahirkan graduan berakhlak mulia, beretika profesional, berwawasan tinggi dan beraspirasi kebangsaan;
 • Melahirkan graduan berkemahiran dan berketerampilan dalam pelbagai bahasa bagi tujuan komunikasi berkesan dalam pelbagai suasana, peringkat dan budaya;
 • Melahirkan graduan berfikiran holistik dengan menyepadukan pengetahuan umum dan khusus melalui penaakulan kuantitatif dan kualitatif;
 • Melahirkan graduan bertaqwa yang mempunyai kemahiran kepimpinan, keusahawanan dan inovasi;
 • Melahirkan graduan yang berupaya memahami dan mengaplikasikan sains dan teknologi secara beretika dan profesional ke arah kelestarian;
 • Melahirkan graduan bertanggungjawab dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan mengamalkan gaya hidup sejahtera.

Cogankata

Bijaksana untuk Memperkasa (Wisdom to empower)

Identiti: Ciri Kekuatan Warga Citra UKM

 1. Mudah Bekerjasama
 2.  Penyabar
 3. Sanggup berkorban
 4. Menghargai Kepelbagaian
 5. Proaktif