Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Pelajar Sarjana Muda Semasa

Berita Terkini

Maklumat Am

Tujuan program sarjana muda kejuruteraan adalah untuk melahirkan jurutera yang boleh menggunakan pengetahuan saintifik untuk penciptaan kekayaan seterusnya membawa kepada taraf hidup yang lebih baik. Oleh itu, jurutera harus inovatif, kreatif dan beretika tinggi dalam mencipta dan menghasilkan keperluan untuk komuniti seperti kenderaan, jambatan, utiliti air, peranti komunikasi dan bangunan. Usaha ini selaras dengan Wawasan 2020 yang memberi cabaran kepada jurutera untuk membangunkan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian sepenuhnya dengan teknologi tinggi serta memiliki moral dan etika yang tinggi. Program kejuruteraan harus membawa kepada pemikiran holiktik dan kreatif. Graduan yang dihasilkan akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mempunyai kerjaya yang baik dan dan sesuai dengan tuntutan semasa.

New Students Briefing

A warm welcome

Pengenalan Pengurusan FKAB Minggu Apresiasi Watan 2023

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina


Sistem Pementoran Akademik


Pementoran merupakan satu kaedah bimbingan akademik dalam meningkatkan tahap kompetensi pelajar. Pementoran ini melibatkan semua pelajar tanpa mengira prestasi pencapaian mereka. Setiap pelajar yang mendaftar di FKAB telah ditentukan oleh mentor masing-masing oleh jabatan.
Bermula semester 1 Sesi Pengajian 2017/2018, semua pelajar perlu berjumpa dengan mentor masing-masing untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat agar prestasi akademik pelajar sentiasa meningkat. Mesyuarat ini adalah WAJIB dan perlu diadakan pada awal semester. Borang Mentor-Mentee telah disediakan dan pelajar perlu membawa borang ini untuk diisi oleh mentor masing-masing dan seterusnya menyerahkan borang tersebut ke Pejabat Dekan atau bersama-sama borang tambah dan turun kursus sebelum minggu ke-4.
Semua pelajar perlu membawa slip keputusan peperiksaan semester 2 Sesi 2016/17 untuk berjumpa dengan mentor bagi tujuan pemantauan. Pelajar tahun 1 dan tahun 2 program kejuruteraan pada sesi tersebut perlu membawa Portfolio Akademik Pelajar untuk memudahkan mentor menilai dan memantau pencapaian atribut mereka.

Latihan Industri


Objectives

 • Untuk memberi pendedahan kepada pelajar kepada amalan kejuruteraan atau seni bina khusus dalam bidang dan jenis industri yang dipilih,
 • Untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang tanggungjawab menjadi seorang jurutera atau arkitek dan profesion kejuruteraan atau seni bina,
 • Untuk menyemai kemahiran komunikasi dalam kejuruteraan yang merangkumi interaksi harian dengan persekitaran kerja dan penulisan teknikal.

Duration

The duration of the training shall be ten (10) weeks in Semester III, i.e.:

 • After completing the third year for students from the Engineering programmes, or
 • After completing the second year for students from the Architectural Science programme.

Responsbility

 • Apabila pelajar dihantar ke organisasi luar, dia akan bertanggungjawab sepenuhnya kepada organisasi. Sikapnya mestilah mengikut skema kerja, peraturan dan peraturan organisasi. Sebagai contoh, pelajar hanya boleh mengambil cuti selepas mendapat kelulusan daripada organisasi. Untuk memastikan penyeliaan berkesan oleh organisasi, pelajar tidak perlu melaporkan kepada penyelia di universiti, melainkan apabila perlu dalam keadaan tertentu dari semasa ke semasa untuk tujuan penyelarasan.

 • Walaupun pelajar akan sentiasa didaftarkan ke universiti semasa latihan, penilaian yang dilakukan oleh organisasi ke atasnya pada akhir latihan akan diambil sebagai sebahagian daripada penilaian prestasi keseluruhannya dan boleh menyebabkan dia kejayaan dan kegagalan beliau dalam menjalankan kursus tersebut.

 • Pada akhir tempoh latihan, organisasi di mana pelajar menjalani latihannya akan dikehendaki membuat penilaian terhadap sikap dan prestasi pelajar semasa latihan. Bagi tujuan keseragaman, satu borang penilaian khusus akan disediakan oleh UKM di mana organisasi hanya perlu menjawab beberapa soalan sahaja.

Penilaian

Komponen penilaian untuk Latihan Industri adalah seperti berikut:

Log Book

 • The Log Book is used by students to write the training details and can serve as a daily record for tasks performed during the training. It is a responsibility of the student to record all notes in the log book and to keep its content always updated. Each note has to be verified by the supervisor frequently. The Log Book should contain objectives for each daily activities, list of tools used, process flow diagrams, flow charts, sketches, data and related circuit diagrams, results and outcomes of the activities, constructive comments, analysis and references to text books, standards and other technical information.


Executive Summary (for Engineering Programmes only)

 • The Executive Summary is a brief report about matters reported in the Log Book. It is aimed to teach the student about writing an effective report about industrial training activities performed. The student is also given opportunity to evaluate the effectiveness of the training.

Employer’s Report

 • This aspect is assessed by the supervisor at the external organisation by filling a form provided in the Log Book. The marking scheme is according the category listed in the form. Apart from this method, the evaluation is also made by the visiting lecturer. The evaluation by the lecturer are based on discussion with the supervisor, the student and other personnel such as the manager and the director of the industry.

Communication, Ethics and Professionalism

 • This aspect is assessed through seminar presentation by the students, as well as obidience to all procedures and directions by the coordinators during the application process, the acceptance for industrial training placement and the students’ adaptation to the working environment at the training place.

Untuk butiran lanjut, sila hubungi penyelaras latihan industri anda:


Syarat Lulus Kursus


Klik di sini untuk butiran lanjut:


SPPP dan e-FaCt


Harap maklum bahawa Sistem Penilaian Pengajaran dan Penyeliaan (SPPP) dan Sistem Aduan dan Maklum Balas UKM (e-FaCt) telah ditubuhkan untuk memberi kemudahan kepada pelajar. Kedua-dua sistem ini mempunyai matlamat dan peranan yang berbeza, yang mana pelajar mesti memilih dan mengisi sistem perkaitan mengikut situasi. Fakulti mengambil perhatian serius terhadap sebarang cadangan daripada pelajar di mana mereka dinasihatkan untuk menggunakan kedua-dua sistem secara beretika supaya ia memberi manfaat kepada semua orang.


SISTEM PENILAIAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN (SPPP)

 • SPPP adalah satu sistem yang menilai kualiti pengajaran dari perspektif pelajar. Ia adalah salah satu sistem maklum balas pelanggan rasmi yang digunakan untuk menilai kecekapan dan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 Pengurusan Pengajian Prasiswazah dan Siswazah (mengikut kerja kursus). Selain itu, segala input yang diperoleh daripada pelajar melalui sistem ini juga digunakan untuk program peningkatan kualiti yang berterusan. Sebagai contoh, pelajar dikehendaki mengisi borang maklum balas untuk menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang telah berlaku pada semester lepas agar sebarang penambahbaikan dapat dilakukan untuk sesi berikutnya.


Sistem ini boleh diakses di https://appsmu.ukm.my/sppp/