Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Rumusan Audit 2015/2016

LAPORAN RUMUSAN PENEMUAN-PENEMUAN AUDIT TAHUN 2015 DAN 2016

LATAR BELAKANG

  • Bagi tahun 2015, pihak Audit Dalam telah membentangkan sebanyak 20 laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit sementara bagi tahun 2016, sebanyak 23 laporan telah dibincangkan.
  • Tajuk-tajuk yang telah dibentangkan tersebut berbeza dari segi skop pengauditan namun skop yang selalu diperiksa adalah berkaitan governan, kewangan, dokumen kontrak, penyelenggaraan dan sistem yang digunakan.
  • Sehubungan itu, melalui data / maklumat yang telah dikumpul melalui 43 pengauditan sepanjang tahun 2015 dan 2016, pihak Audit Dalam dapat membuat rumusan yang menyeluruh.

 

RUMUSAN PENEMUAN-PENEMUAN AUDIT BAGI TAHUN 2015 dan 2016

  • Daripada keseluruhan pengauditan yang telah dibentangkan tersebut, penilaian laporan adalah seperti berikut:

 

  • Penemuan-penemuan Audit Dalam dibahagikan kepada 5 elemen iaitu, Governan (Tadbir Urus), Kewangan, Infrastruktur/Penyelenggaraan, Pengurusan Kontrak dan ICT. Rajah dibawah menunjukkan bilangan penemuan berdasarkan pembahagian elemen-elemen tersebut.

  • ¬† Antara penemuan-penemuan audit yang kerap berulang adalah seperti berikut:


Translate »