Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

 BEBAS, OBJEKTIVITI, INTEGRITI

Visi dan Misi

VISI

Visi UAD UKM adalah beriltizam membantu UKM menjadi Universiti
terkehadapan dengan menyumbang kepada kecekapan dan keberkesanan
tadbir urus bagi membentuk warga berintegriti dan berakauntabiliti.

 

MISI

Misi UAD UKM pula adalah untuk melakukan pengauditan secara bebas dan
berobjektif dengan menghasilkan laporan yang berkualiti dan memberi nilai
tambah kepada pihak berkepentingan.

Translate »