CITRA 4

CITRA 4 – Kepimpinan, Keusahawanan & Inovasi

Keperluan kepimpinan, keusahawanan dan inovasi adalah tunjang kepada pembangunan insan yang berdaya menggerakkan diri, keluarga dan masyarakatnya. Justeru, suatu kerangka pendidikan yang berpaksikan kepada pendekatan duniawi dan ukhrawi wajar dilaksana. Melalui pendidikan domain ini, pelajar dapat menjadi pemimpin yang mempunyai sifat-sifat kreatif dan inovatif serta akhirnya Berjaya menjadi penyumbang aktif kepada pembangunan negara. Hasrat domain ini ialah untuk menjana insan yang peka kepada amalan-amalan ihsan dan sejajar pula dengan pembutiran Falsafah Universiti. Atas rasional tersebut maka domain yang memberi focus terhadap ilmu, kemahiran kepimpinan, keusahawanan dan inovasi amatlah penting. Matlamat kursus dalam domain ini adalah untuk membentuk dan melahirkan pelajar yang memiliki sifat seorang pemimpin, memiliki minda keusahawanan dan sentiasa berkebolehan dalam berinovasi. Untuk itu, pengetahuan dan kemahiran kepimpinan, keusahawanan serta berinovasi perlu diterapkan dalam kursus-kursus universiti bagi melahirkan individu yang mampu memimpin komuniti, organisasi di peringkat kebangsaan dan antarabangsa secara berkesan. Domain ini juga perlu merangkumi semua dimensi kognitif, afektif dan psikomotor. Dimensi kognitif merangkumi kursus-kursus yang memperihalkan teori, konsep, model,sifat, amalan dan isu-isu dalam domain. Dimensi afektif pula termasuk kursus-kursus berkaitan dengan kemahiran berkomunikasi, menaakul (reasoning), merancang, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, kerjasama berpasukan dan sebagainya. Sementara, dimensi psikomotor pula melibatkan kursus-kursus yang memerlukan pelajar mengaplikasi serta mempamerkan keupayaan kognitif dan afektif mengikut konteks.

 

Hasil Pembelajaran Citra (HPC 4) Kepimpinan, Keusahawanan & Inovasi

I. Berupaya menggunakan teori-teori berkaitan kepimpinan, keusahawanan dan inovasi dalam amalan kerja dan kehidupan seharian. (C3)

II. Berupaya memberi maklumbalas berkaitan kepentingan kepimpinan dalam kehidupan pelajar. (P3)

III. Berupaya untuk menghubungkait pengalaman pembelajaran citra kepimpinan, keusahawanan dan inovasi dalam kehidupan dan profesionalisme. (A4)

 

SENARAI KURSUS CITRA 4

(kemaskini 01/9/2017)

Pusat Citra Universiti

LMCK1531    Kepimpinan & Kreativiti

LMCP1412     Keusahawanan dan Kepimpinan

LMCP1422     ‘Netpreneur’ Usahawan Atas Talian

LMCR1432     Pengiklanan Kreatif

LMCR1452     Keusahawanan Sosial

LMCR1462     Pengurusan Projek

LMCR1472     Asas Pengurusan NGO

LMCR2232     Pemikiran Rekacipta

LMCR2262     Kemahiran Membuat Keputusan

LMCR2312     Asas Pengurusan Kualiti

LMCR2392     Pengurusan Masa

LMCR2402     Kraftangan dalam Perniagaan dan Keusahawanan

LMCR2412     Kepimpinan dan Kemahiran Interpersonal

LMCR2432     Kemahiran Pengurusan Harta

LMCR2452     Pengurusan Program Merentas Negara

LMCR2482     Asas Reka Bentuk Grafik

LMCR2492     Logo & Identiti Korporat

LMCR3472     Mobiliti Global

LMCR3723     Kemahiran Interpersonal dan Pengukuhan Jati Diri

LMCU1412    Keusahawanan dan Kemasyarakatan

LMCU1422    Keusahawanan Islam dan Pelaburan Emas

LMCU1432    Pemikiran Keusahawanan

LMCU1442    Undang-Undang Keusahawanan

LMCU1452    Etika Keusahawanan dan Tanggungjawab Sosial Korporat
LMCU1463    Masterclass Entrepreneur

 

Pusat Kebudayaan

LMCZ1812     Seni Arca I

LMCZ1822     Seni Arca II

LMCZ1832     Seni Arca III

LMCZ1842     Seni Arca IV

LMCZ1912     Seni Foto I

LMCZ1922     Seni Foto II

LMCZ1932     Seni Foto III

LMCZ1942     Seni Foto IV

LMCZ2112     Seni Lukis dan Catan I

LMCZ2122     Seni Lukis dan Catan II

LMCZ2132     Seni Lukis dan Catan III

LMCZ2142     Seni Lukis dan Catan IV

LMCZ4212     Pengurusan Seni I

LMCZ4222     Pengurusan Seni II

LMCZ4232     Pengurusan Seni III

LMCZ4242     Pengurusan Seni IV

LMCZ4312     Pengurusan Teknikal I

LMCZ4322     Pengurusan Teknikal II

LMCZ4332     Pengurusan Teknikal III

LMCZ4343     Pengurusan Teknikal IV

 

Pusat Kesatria

LMCB3424     PALAPES Tentera Darat Peringkat Pertengahan

LMCB3443     Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (Kemahiran)

LMCB3632     Bulan Sabit Merah Malaysia 3

LMCB1412     Berkawad

LMCB1422     Kepimpinan Dalam Tentera

LMCB1432     Inovasi Dalam Ketenteraan

 

Pusat Islam

LMCR1422     Pengurusan Masjid I

LMCA1402    Pengurusan Jenazah

LMCA1412    Islam & Kesukarelawanan

LMCA1422    Pengurusan Acara dan Pengimarahan Masjid

LMCA1432    Kalkulator Faraid

 

Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni

LMCR1412     Pengurusan Program Berimpak

 

Pusat Pembangunan Karier UKM (UKM-Karier)

LMCR3422     Persediaan Alam Pekerjaan

LMCR3442     Pengurusan Program Kerjaya

 

Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan (Profesional-UKM)

LMCR3452     Pengurusan Latihan untuk Pembangunan Bakat

LMCR3462     Pengurusan Mesyuarat Berkesan

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan & EKS (CESMED)

CMIE2013      Usahaniaga Asas 1

CMIE2023      Usahaniaga Asas 2

 

Kolej Keris Mas

LMCR3402     Perniagaan Online

LMCR3412     Kepimpinan Transformasi

 

Kolej Pendeta Za’ba

LMCR1482     Kursus Etiket dan Protokol

LMCR1492     Kursus Kemahiran Usaha Niaga

 

Institut Kejuruteraan Mikro & Nanoelektronik (IMEN)

LMCR1462     Pengurusan Projek

 

Fakulti Sains & Teknologi

STPD2213      Keusahawanan Sains dan Teknologi

 

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan

SKPM2093     Pengurusan Latihan dan Modifikasi Tingkah Laku

 

Fakulti Pengajian Islam

PPPG1922      Sistem Ekonomi Islam

PPPG1962      Asas Perniagaan dan Pembiayaan dalam Islam

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

LMCR1423     Perkhidmatan Perniagaan Global

LMEP1412     Asas Kewangan Peribadi

 

Fakulti Pendidikan

GGGC3712    Pentadbiran Pendidikan

GGGE2123     Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan

GGGE3403     Fotografi        

  

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

LMTT2263     Pangkalan Data dan Aplikasi

LMTT2723     Sistem Maklumat Pengurusan

LMCR3933     Teknologi Maklumat dan Keusahawanan

 

Fakulti Pergigian

LMDD1402    Reka Bentuk Plaster Gigi

LMDD1412    Seni Lukisan Pergigian

LMDD1422    Seni Kraf Pergigian

 


 

KANDUNGAN KURSUS

 

Citra 4     –      Kepimpinan, Keusahawanan Dan Inovasi

 

Pusat Citra Universiti

LMCK1531          Kepimpinan & Kreativiti

Kemahiran kepimpinan dan kreativiti adalah penting bagi menjamin graduan yang berketerampilan dan mampu bersaing dalam alam pekerjaan. Ia melibatkan keupayaan untuk mengamalkan kepimpinan dan kreativiti dalam pelbagai aktiviti dan situasi. Pelajar akan didedahkan kepada aspek kebolehan untuk bekerjasama dengan orang lain, merancang, mengendali, membuat keputusan, mengawal dan menilai bagi mencapai matlamat organisasi. Di akhir kursus ini pelajar mampu mengarah, menyelaras dan memimpin kumpulan secara terancang ke arah mencapai matlamat. Mereka juga mampu berfikir secara kreatif melalui analisis, mentafsir dan menilai dalam mencapai satu kesimpulan yang kukuh. Kursus ini akan dijalankan melalui pendekatan kuliah, projek berasaskan masalah dan perbincangan kumpulan.

 

Bacaan Asas

Mohd Sani Ibrahim & Jamalullail Abd Wahab. 2012. Kepimpinan pendidikan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Modul Pembangunan Diri. 2011. Pusat Pengajian Umum. Penerbit UKM, Bangi. Mohd Azhar Abd. Hamid. 2001. Pengenalan Pemikiran Kritis dan Kreatif. Sekudai:

Penerbit Universiti Teknologi Malaysia, Sekudai.

Pusat Akreditasi Pembelajaran. 2011. Garis Panduan Kokurikulum Berkredit Berasaskan Kontrak Pembelajaran. Bangi: Pusat Akreditasi Pembelajaran.

Khalim Zainal, Abdul Salam Yussof & Zaharah Hassan. 2009. Kepimpinan: Kreativiti, Pengurusan & Pendidikan. Pusat Pengajian Umum. Penerbit UKM. Bangi.

 

 

LMCP1412          Keusahawanan dan Kepimpinan

Kursus ini bertujuan mengintegrasikan teori dan amalan. Pendekatan kursus secara umum berbentuk ‘hands-on’ yang akan dipelajari melalui bengkel, kajian kes, refleksi metakognitif dan memimpin satu projek keusahawanan kecil secara berkumpulan. Pelajar akan belajar maksud kepimpinan dari pelbagai disiplin, bagaimana membuat keputusan keusahawanan sebagai pemimpin yang bercirikan inisiator/innovator/peneraju berdasarkan input-input persekitaran perniagaan, ekonomi, sosial, perkembangan sains dan teknologi semasa. Pelajar akan belajar bagaimana menjalankan kajian kes secara teknikal dan saintifik untuk mengumpul data dan maklumat dalam menentukan sesuatu projek keusahawanan itu “viable” atau tidak. Semasa menjalankan projek keusahawanan kecil, pelajar menimba ilmu dan menguasai kemahiran kepimpinan dan keusahawanan berasaskan pengalaman. Disamping itu, pelajar akan membuat refleksi metakognitif setiap langkah dan strategi yang diambil semasa menjalankan projek tersebut.

 

BacaanAsas

Nor Aishah Buang. 2013. Pendidikan Keusahawanan. Penerbit UKM.

Norasmah Othman & Halimah Harun. 2007. Keusahawanan Remaja Malaysia. Penerbit: UPM.

Avery, G. C. (2004). Understanding leadership: Paradigms and cases. London: SAGE Publications. Chapters 1 – 4.

Mohamed Dahlan Ibrahim. 2002. Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana.

Selangor: Prentice Hall.

Nor Aishah Buang. 2002. Asas Keusahawanan. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd

 

LMCP1422           ‘Netpreneur’ Usahawan Atas Talian

Kursus ini akan memperkenalkan kepada para pelajar kepada konsep perniagaan atas talian dan bagaimana digital ekonomi akan memberi impak kepada permintaan dan penawaran produk dan perkhidmatan. Penekanan akan diberikan kepada kemahiran pelajar membangunkan laman web niaga menggunakan enjin WordPress. Laman web ini juga boleh digunakan untuk meletakkan resume pelajar untuk rujukan majikan. Para pelajar juga akan diberi panduan strategi pengiklanan atas talian menggunakan sosial media.

 

Bacaan Asas

Larsson, T. 2016. Ecommerce Evolved: The Essential Playbook to Build, Grow & Scale a              Successful Business.

United States of America: CreateSpace Publishing Platform.

Laudon, K. & Traver, C. 2015. E-Commerce 2015, Global Edition. England: Pearson

Norizan, A.R. 2014. Kisah Kejayaan e-Usahawan Wanita. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Roy, R. 2016. Learn More – Ecommerce and Online Business. United States: Lulu Press. Inc.

 

LMCR1432          Pengiklanan Kreatif

Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran menjana pelbagai idea kreatif yang boleh diterjemahkan ke dalam bentuk pengiklanan yang inovatif. Dalam menguasai bidang pengiklanan ini, pelajar juga akan didedahkan dengan komunikasi visual, pemikiran kreatif, penulisan pengiklanan serta pengarahan seni. Disamping itu pelajar juga didedahkan dengan penggunaan teknologi grafik dalam penghasilan sebuah pengiklanan.

 

BacaanAsas

Mohd Yahya Mohamed. 2007. Pengamal Pengiklanan. Utusan Publications. Kuala

Lumpur

Sandra E. Moriarty. 1991. Creative Advertising: Theory and Practice. Prentice-Hall. Tom Altstiel, Jean Grow. 2012. Advertising Creative: Strategy, Copy, and Design.

SAGE Publications.

Miriam Sorrentino. 2014. Creative Advertising: An Introduction. Laurence King

Publishing.

Mario Pricken. 2004. Creative Advertising: Ideas and Techniques from the World’s Best Campaigns. Thames & Hudson.

 

LMCR1452          Keusahawanan Sosial

Kursus ini ditawarkan kepada pelajar yang ingin meneroka keusahawanan sosial sebagai penyelesaian kepada isu-isu semasa di sekeliling mereka. Pelajar mengaplikasikan teori keusahawanan sosial kepada isu yang telah mereka kenal pasti dan mencadangkan cara teori ini diaplikasikan dalam sistem sosial mereka. Pelajar juga akan mengurus satu projek keusawanan sosial berdasarkan kertas cadangan yang telah dibentangkan. Pengajaran

dan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk perkongsian pengalaman pembelajaran, pembelajaran berdasarkan masalah dan kes, serta pembelajaran berpaksikan hasilan.

 

Bacaan Asas

Drucker, P. 1985. Innovation and Entrepreneurship. New York: Harper and Row Nicholls, A. 2006. Social Entrepreneurship, New Models of Sustainable Social Change.

Oxford: Oxford University Press

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2010. Business Model Generarion: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. New York: John Wiley and Sons

Perrini, F., & Vurro, C. 2006. Social entrepreneurship: Innovation and social change across theory and practice. In J. Mair, J. Robinson, & K. Hockerts (Eds.), Social Entrepreneurship (57-86). New York: Palgrave Macmillan.

Yunus, M. 2006. Social business entrepreneurs are the solution. In Nicholls, A. (Ed.), Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change. Oxford: Oxford University Press

 

LMCR1462          Pengurusan Projek

Tujuan kursus pengenalan ini ialah memperkenalkan konsep-konsep, ciri-ciri, prinsip-prinsip dan etika pengurusan projek yang berteraskan Project Management Institute Body of Knowledge (PMBOK) kepada pelajar sarjana muda dari pelbagai jurusan. Selain pengurusan projek cara PMI, kursus ini juga memberi pendedahan tentang metodologi pengurusan projek ala “Agile”. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah, kuiz dalam kelas (secara e-learning), pembelajaran berasaskan masalah, syarahan umum, aktiviti kumpulan.

 

Bacaan Asas

Project Management Institute, 2013, A Guide to the Project Management Book of Knowledge (PMBOK Guide), Project Management Institute, Edisi 5, Newton Square,

Zaval L.K., Wagner T., 2011, Project Manager Street Smart: A Real-World Guide to PMP Skills, Wiley, Edisi 2, Indianapolis.

Richman L., 2012, Improving Your Project Management Skills, Amacom, Edisi 2, New York.

Nicholas, J.M., Steyn H., 2011, Project Management for Business Engineering and Technology, Elsevier, Edisi 4, Burlington, Jordan Hill.

Larson E., Gray C., 2013, Project Management: The Managerial Process with MS Project, The Mcgraw-Hill Series Operations and Decision Sciences, Mc-Graw Hill Education, Edisi 6, New York.

 

LMCR1472          Asas Pengurusan NGO

Kursus ini bertujuan memberikan kemahiran kepada pelajar dalam mengurus sesebuah organisasi bukan kerajaan yang berkait dengan keperluan pembangunan masyarakat. Kemahiran ini membolehkan organisasi mampu bergerak sendiri tanpa arahan dalam mengurus sumber daya manusia. Seseorang penggerak sosial perlu mahir dan mempunyai kesedaran tinggi dalam memahami fungsi utama organisasi yang berbentuk sukarela. Mereka perlu bersifat progresif dan sentiasa peka terhadap taraf hidup yang lebih baik. Tuntutan masyarakat sivil terhadap hak asasi, keadilan sosial dan jaminan kehidupan benar-benar memberikan cabaran besar kepada sektor-sektor yang ada. Melalui kesedaran dan tangungjawab sosial ini, ia boleh mencapai kesejahteraan bersama. Kursus ini membolehkan graduan yang keluar mampu berbakti kepada masyarakat bagi meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat secara keseluruhannya.

 

Bacaan Asas

Meredith L. Weiss & Saliha Hassan (ed.). 2003. Social Movements in Malaysia. New York: Routledge/Cruz

Badlihisham Mohd Nasir. 2008. Dinamisme Gerakan Islam dan Cabaran Semasa. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Auni Abdullah. 2014. Dinamika Pengurusan Islami: Pencetus Kegemilangan Tamadun. Kuala Lumpur: Akademi Pengurusan YaPEIM.

Hedayat Allah Nikkhah & Maarof Redzuan. 2010. The Role of NGO in Promoting Emprovement for Sustainable Community Develoment. Jurnal of Human Ecology 30 (2), 85-92

Akta Pertubuhan 1966 (Akta 335) & Peraturan-Peraturan 1984 (hingga 15 Jun 2015).

Petaling Jaya: International Law Book Services

 

LMCR2232          Pemikiran Rekacipta

Kursus ini bertujuan menyediakan pelajar dengan kemahiran menggunakan pelbagai bentuk lakaran lukisan rekacipta yang kreatif dan inovatif bersesuaian dengan pembangunan teknologi. Perkara-perkara yang akan dibincangkan termasuklah takrif, konsep, ciri-ciri dan proses pemikiran rekacipta. Perbincangan ini juga turut menyentuh mengenai konsep berfikir secara logik dan lateral dalam proses merekacipta.

 

Bacaan Asas

Thomas Vogel. 2014. Breakthrough Thinking: A Guide to Creative Thinking and Idea Generation. F & W Media Incorporated.

Ainon Mohd & Abdullah Hassan. 2014. Pemikiran Reka Cipta. PTS Media Group Sdn Bhd,

Nigel Cross. 2011. Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work. Berg.

Robert W. Weisberg. 2006. Creativity: understanding innovation in problem solving, science, invention, and the arts. John Wiley & Sons.

Vogel, T, 2014. Breakthrough Thinking: A Guide to Creative Thinking and Idea Generation. Cincinnati, Ohio: How Design Books

 

LMCR2262          Kemahiran Membuat Keputusan

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas mengenai kemahiran membuat keputusan dengan bijak dan efisien. Ini termasuk memberi pelajar kefahaman dan pendedahan mengenai beberapa strategi membuat keputusan berdasarkan model-model membuat keputusan. Di samping itu, pelajar juga dimaklumkan dengan aspek-aspek yang mempengaruhi pembuatan keputusan seperti faktor keagamaan, pengalaman, persekitaran, kognitif, psikologi dan personaliti individu. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p & p) dalam kursus ini dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran aktif seperti diskusi kumpulan, kerja berpasukan, seminar dan mengendalikan projek pembelajaran berasaskan khidmat masyarakat (service learning project).

 

Bacaan Asas

Baron, J. 2008. Thinking and Deciding. Cambridge: Cambridge University Press. Covey, Stephen R. 2013. The 7 Habits of Highly Effective People. Simon and Schuster:

New York

Covey, Stephen R. 2014. First Things First. Simon and Schuster: New York Hammord, John S., Keeney, Ralph L., and Raiffa, Howard. 2013. Smart Choices: A

Practical Guide to Making Better Choices. USA

Kahneman, Daniel. 2013. Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux: New York

 

LMCR2312         Asas Pengurusan Kualiti

Kursus ini memperkenalkan kepada para pelajar mengenai konsep dan isu kualiti termasuk pengurusan dan sistem kualiti. Sejarah perkembangan dan tokoh-tokoh yang telah memajukan konsep ini turut diperkenalkan. Melalui kursus ini, para pelajar akan didedahkan kepada kepentingan kualiti dalam perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran organisasi. Prinsip, kaedah dan pelaksanaan sistem kualiti akan turut diberikan penekanan. Huraian tentang sistem-sistem pengurusan kualiti antarabangsa termasuk ISO9000 turut dilakukan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

Bacaan Asas

Azizan Abdullah. 2002. Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000:2000: Strategi ke Arah Persijilan. Petaling Jaya: Prentice Hall.

Besterfield, D. H. 1995. Total Quality Management. Englewood Cliffs, New JerseyL Prentice Hall.

Md. Zhahir Kechot & Imran Ho Abdullah. 2006 (Penyt). Amalan Pengurusan dan Budaya Kualiti Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia. Bangi: Pusat Pembangunan Akademik.

Nazri Muslim, Ahmad Zamri Mansor & Latifah Amin. 2008. Modul Asas Pengurusan Kualiti. Bangi: Pusat Kembangan Pendidikan.

Rushami Zien Yusoff. 2005. Pengurusan Kualiti: Prinsip dan Pelaksanaan. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA).

 

LMCR2392          Pengurusan Masa

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar mengenai konsep dan falsafah pengurusan masa yang berkesan. Melalui kursus ini, pelajar didedahkan kepada kepentingan pengurusan masa berkesan dalam interaksi sosial formal seperti perkhidmatan dan pengurusan pentadbiran organisasi dan suasana tidak formal seperti kehidupan seharian. Pelajar akan belajar mengenai istilah, kaedah dan pelaksanaan pengurusan masa berkesan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (p & p) dalam kursus ini dilaksanakan dalam pelbagai bentuk pembelajaran aktif seperti diskusi kumpulan, seminar, dan mengendalikan projek pembelajaran berasaskan khidmat masyarakat (service learning project).

 

Bacaan Asas

Allen, David. 2003. Getting Things Done: The Arts of Stress Free Productivity. Penguin Books: USA

Covey, Stephen R. 2013. The 7 Habits of Highly Effective People. Simon and Schuster: New York

Covey, Stephen R. 2014. First Things First. Simon and Schuster: New York Maimunah Osman. 2000. Siri Pengurusan INTAN. Perangkap Masa: Panduan

Pengurusan Masa Berkesan. INTAN: Kuala Lumpur

Mohd Yusof Hj Othman. 1995. Pengurusan Masa: Konsep dan Kepentingan dalam Pembelajaran Cemerlang. Aras Mega: Kuala Lumpur

 

LMCR2402          Kraftangan dalam Perniagaan dan Keusahawanan

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada prinsip keusahawanan, pengenalan konsep keusahawanan, dan kraf tangan yang boleh dijadikan sumber keusahawanan dari pelbagai perspektif. Juga memberi bimbingan dan menerapkan elemen-elemen kreativiti terhadap kraft tangan dalam keusahawanan, pembangunan keusahawanan, motivasi keusahawanan dan membina minat terhadap kraf tangan yang boleh dijadikan produk keusahawanan.

 

Bacaan Asas

Chell, Elizabeth, Entrepreneurship. 2001. Globalization, Innovation and Development.

Thomson Learning: U.K.

Clifton. J & Badal S. B. 2014. Entrepreneurial Strengths Finder. Gallup Press. Duncan Aimone K. 2000. Fabulous Felt Crafts: 50 Creative and Colorful Projects to

Make. Lark Books publisher.

Kuratko D. F . 2013. Entrepreneurship: Theory, Process and Practice. Cengage Learning.

Longenecker Justin G., et.al. 2000. Small Business Management an Entrepreneurial Emphasis. South-western College Publishing.

 

LMCR2412          Kepimpinan dan Kemahiran Interpersonal

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar asas kepimpinan yang berkesan dalam konteks masa kini. Penekanan diberikan kepada konsep-konsep penting dalam kepimpinan, Teori-teori kepimpinan, Kuasa dan pengaruh, Budaya kepimpinan, kepelbagaian dan etika, Motivasi dan kepimpinan, Kominikasi, Kepimpinan dan kemahiran lanjutan, Pembinaan pasukan, menangani konflik dan perundingan. Kursus akan diadakan dalam bentuk kuliah, seminar dan kerja lapangan. Tumpuan utama kursus ini adalah untuk membolehkan pelajar menerapkan pengetahuan dan mengaplikasikan aspek kepimpinan yang lebih positif dalam organisasi mahupun dalam kehidupan seharian.

 

Bacaan Asas

Afsaneh, Nahavandy. 1997. The art & science of leadership. New Jersey: Prentice Hall Ins.

Alder, R. B. and Elmhorst, J.M 1999. Communicating at work – principles & practices for business and the professions. Singapore: Mc. Graw Hill International Edition.

Lussier, R. N.; Achua, C.F. 2009. Effective Leadership (international student edition)

Canada: Thomson South Western Publishing.

Khalim Zainal. 2014. Pengurusan Disiplin Pelajar Sekolah. Bangi. Penerbit UKM. Narimah Ismail, Soadah Wok. 2002. Komunikasi Organisasi. Kuala Lumpur: PTS

Publication.

 

LMCR2432          Kemahiran Pengurusan Harta

Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar mengenai konsep, dasar pengurusan dan pentadbiran harta yang diamalkan di Malaysia. Perbincangan dimulakan dengan memperkenalkan asas dan teori pengurusan harta serta definisi harta dengan merujuk kepada perkembangan kontemporari secara perbandingan antara syarak dan sivil. Kemudian, kursus ini membincangkan penjenisan harta, pemilikan harta dan syarat

keahlian di dalam pemilikan harta. Selain dari itu, perbincangan ini turut melibatkan peruntukan undang-undang mengenai harta yang terpakai di Malaysia. Akhir sekali, kursus ini akan membincangkan juga produk-produk pengurusan harta terkini serta agensi-agensi sama ada kerajaan mahupun swasta yang mengendalikan pengurusan harta di Malaysia. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

Baccan Asas

Abdul Monir Yaacob. 1999. Pentadbiran Harta Menurut Islam. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Mohd. Ridzuan Awang. 1994. Undang-undang Tanah Islam: Pendekatan Perbandingan.

Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pawancheek Marican. 2007. Islamic Inheritance Laws in Malaysia. Kuala Lumpur: LexisNexis Malaysia Sdn. Bhd.

Salleh Buang. 2007. Malaysia Torrens System. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sihombing, J. 2008. The National Land Code: A Commentary. Kuala Lumpur: LexisNexis Malaysia Sdn. Bhd.

 

 

LMCR2452         Pengurusan Program Merentas Negara

Pengurusan Program Merentas Negara ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar cara menguruskan projek yang melibatkan lawatan sambil belajar ke luar negara. Penekanan akan diberikan kepada kemahiran pengendalian projek, kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, membina jaringan ilmu dan pembelajaran pemacu kendiri pelajar. Aktiviti pembelajaran merangkumi latihan dalam kumpulan, simulasi, penulisan dokumen rasmi dan kerja lapangan diperingkat antarabangsa.

 

 

 

Bacaan Asas

Connors, T. D. 2011. The Volunteer Management handbook: Leadership Strategies for Success. New Jersey: Wiley Publishing.

Cope, B. & Kalantzis, M. 2013. Multiliteracies: New Literacies, New Learning. In M. R.

Hawkins (ed). Framing Languages and Literacies: Socially Situated Views and Perspectives, pp. 105-135. New York: Routledge.

Greenstein, L. 2012. Assessing 21st Century Skills: A Guide to Evaluating Mastery and Authentic Learning. USA: SAGE Publications.

Schwartz, M. S. 2011. Corporate Social Responsibility: An Ethical Approach to Planning, Scheduling and Controlling. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.

Shaharudin Ahmad. 2010. Mengurus Persatuan: Proses dan Kemahiran. Bangi: Penerbit UKM.

 

LMCR2482          Asas Reka Bentuk Grafik

Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran menjana pelbagai idea kreatif dan mengaplikasikannya ke dalam reka bentuk grafik kontemporari. Dalam menguasai reka bentuk grafik ini, pelajar juga akan didedahkan dengan aspek pemikiran kreatif, elemen dan prinsip seni, serta penggunaan perisian grafik terkini.

 

Bacaan Asas

Kaj Johansson, Peter Lundberg, Robert Ryberg. 2011. A Guide to Graphic Print Production. John Wiley & Sons

Otto Ocvirk, Robert Stinson, Philip Wigg, Robert Bone, David Cayton. Art Fundamentals: Theory and Practice: 12th Edition. 2012. McGraw-Hill Higher Education.

Peter Feierabend, Karsten Zang. 2007. Graphic Design Vol.1. Feierabend Unique Books Rob Giampietro. 2011. Graphic Design: Now in Production. Walker Art Center Sandee Cohen. 2010. From Design into Print: Preparing Graphics and Text fo

Professional Printing. Peachpit Press

 

LMCR2492          Logo & Identiti Korporat

Kursus ini bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran menjana pelbagai idea kreatif dan mengaplikasikannya ke dalam rekaan logo dan identiti korporat yang unik sesuai dengan konsepnya. Dalam menghasilkan logo dan indentiti korporat ini, pelajar akan didedahkan dengan aspek pemikiran kreatif, elemen dan prinsip seni, serta penggunaan teknologi perisian grafik.

 

Bacaan Asas

David Airey. 2014. Logo Design Love: A guide to creating iconic brand identities.

Peachpit Press

Lisa Silver. 2001. Logo Design that Works: Secrets for Successful Logo Design.

Rockport Publishers

Gareth Hardy. 2011. Smashing Logo Design: The Art of Creating Visual Identities. John Wiley & Sons

Pat Matson Knapp. 2001. Designing Corporate Identity: Graphic Design as a Business Strategy. Rockport Publishers

David E. Carter. 2001. The Big Book of Corporate Identity Design. HBI

 

LMCR3723          Kemahiran Interpersonal dan Pengukuhan Jati Diri

Kursus ini bertujuan untuk memberi kefahaman tentang kemahiran-kemahiran antara perorangan (interpersonal) yang kritikal dalam proses pembangunan jati diri mampan yang menyeluruh terhadap seorang pelajar universiti. Kemahiran-kemahiran yang dibincang bukan sahaja menjadi teras kepada pembinaan hubungan sosial yang berkesan, tetapi juga mampu membangunkan personaliti berkesan dalam di para mahasiswa/i. Penguasaan kemahiran-kemahiran ini akan dapat membentuk generasi pelajar yang kompeten selaras dengan kehendak pasaran kerja. Topik -topik perbincangan merangkumi kemahiran membantu, komunikasi berkesan, gaya berfikir kreatif/kritikal/inovatif, pengurusan tekanan, pengurusan masa, penyelesaian masalah/konflik, serta daya kepemimpinan/ kerja berpasukan.

 

Bacaan Asas

de Janasz, S.C., Dowd, K.O., & Schneider, B.Z. (2014). Interpersonal Skills in Organizations. 5th ed. Columbus, OH: McGraw-Hill Education.

Gladding, S.T. (2012). Counseling: A Comprehensive Profession. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education Inc.

Brooks, I. (2009). Organisational Behavior: Individuals, Groups and Organisation. 4th ed. Essex, London: Pearson Education Ltd.

Schultz, D., & Schultz, S.E. (2009). Psychology and Work Today. 10th ed. Lebanon, IN: Prentice Hall.

Beebe, S.A., Beebe, S.J., & Redmond, M.V. (2005). Interpersonal Communication: Relating to Others. 4th ed. Boston, MA: Pearson Education, Inc.

 

LMCU1412          Keusahawanan dan Kemasyarakatan

Kursus ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar menceburkan diri dalam aktiviti keusahawanan dan perniagaan bagi memperkasakan pembangunan modal insan berkualiti dalam pembentukan sikap sebenar seseorang usahawan. Pelajar akan dapat mengenal pasti proses keusahawan bermula dari konsep idea perniagaan, perlaksanaan keluaran serta hasil dapatan daripada perniagaan tersebut. Secara tidak langsung, tanggungjawab sosial dan komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan komuniti melalui amalan perniagaan dan sumbangan yang diberikan dapat dipupuk.

 

Bacaan Asas

Cresswell, J. W. & Clark, V. L. P. 2007. Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Lobler, H.  2006.  Learning entrepreneurship from a  constructivist  perspective.

Technology Analysis & Strategic Management. 18(1): 1938.

Norashidah Hashim, NorAishah Buang & Norasmah Othman. 2008, 27-29 March 2008. Conceptualizing entrepreneurial readiness for Malaysian higher learning institution.

The 2008 International Joint Conference on e-Commerce, e-Administration, e-Soceity, and e-Education.

 

LMCU1422          Keusahawanan Islam dan Pelaburan Emas

Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar berkaitan konsep, ciri-ciri, perinsip dan etika keusahawanan Islam sehingga mampu membudayakannya dalam kehidupan dan kerjaya. Di samping itu juga, kursus ini memberi pendedahan berkaitan bentuk-bentuk pelaburan emas yang terdapat di Malaysia dan isu-isu syariah yang timbul disebalik pelaburan tersebut. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah.

 

Bacaan Asas

Rasem N. Kayed, ‎M. Kabir Hassan 2013.Islamic Entrepreneurship, Routledge; Durham Fairus Raja Hassan (Tengku.). 2011. Keusahawanan mengikut pandangan Islam. Kuala

Lumpur: Edition Plus,

Jonathan Spall 2008. Investing in Gold: The Essential Safe Haven Investment for Every Portfolio. London: McGraw-Hill

Hailani Muji Tahir & Sanep Ahmad. 2009. Aplikasi fiqh muamalat dalam sistem kewangan Islam. Bangi: Penerbit UKM.

Khairul Akmaliah Adham, Mohd Fuaad Said, Mohd Ezani Mat Hassan 2012. Exploring the Islamic Perspective on Innovation and Entrepreneurship. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

LMCU1432          Pemikiran Keusahawanan

Kursus ini bertujuan melahirkan pelajar yang matang, berupaya berfikir luar kotak, sentiasa kreatif dan inovatif dalam membuat sesuatu keputusan. Fokus kursus bukan kepada ilmu akademik semata-mata tetapi lebih kepada kemahiran generik iaitu kemahiran membuat keputusan, keupayaan menyelesaikan masalah dan berupaya melihat masalah sebagai suatu peluang. Dengan fokus tersebut, kursus ini bermatlamat untuk melahirkan seorang pelajar yang berkebolehan berfkir dan bertindak seperti seorang usahawan. Untuk itu, metod pengajaran dan pembelajaran yang akan diaplikasikan dalam kursus ini adalah metod pembelajaran berasaskan masalah (Problem Based Learning) atau pun pembelajaran berasaskan masalah berorientasikan projek (Projek Oriented Problem Based Learning).

 

Bacaan Asas

Canal, J. 2015. Shaping Entrepreneurial Mindset: Innovation and Entrepreneurship in Leadership Development. USA: Palgrave Mcmillan

Johnson, K.D. 2013. Entrepreneur Mind. Atlanta; USA: Johnson Media Irc, Registered

Offices.

Frankln, Dee. 2015. Red Ocean.

Stantley, T.J. 2001. The Millionaire Mind. Kansas City; USA: Andrew McMeel Publication.

 1. Chan Kim. 2015. Blue Ocean Strategy. USA: Havard Business School Press

 

LMCU1442          Undang-Undang Keusahawanan

Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan asas perundangan yang diperlukan dalam pembentukan sesuatu keusahawanan di Malaysia.Melalui kursus ini, pelajar akan didedahkan dengan asas pengetahuan undang-undang syarikat, kontrak, Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman, pembelajaran berasaskan masalah dan Flipped Learning

 

Bacaan Asas

Rosilah  Hasan           et.al      (ed.)      Principles        of      entrepreneurship and Innovation (Bangi: UKM: CITRA 2015)

Nyazee IAK, Islamic Law of Business Organization: Corporations (Adam Publishers 2010)

Mohd. Sulaiman AN, ‎Ramsay, I.M, and ‎Bidin, A, Commercial Applications of Company Law in Malaysia, Volume 1 (CCH Asia, 2002)

M.P. Lee & J.D. Evans, Business Law Oxford University Press 2011 Visu Sinnadurai, Law of Contract, Lexis Nexis 2011

 

LMCU1452         Etika Keusahawanan dan Tanggungjawab Sosial Korporat

Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar berkaitan konsep, ciri-ciri dan prinsip etika serta tanggungjawab sosial dalam keusahawanan bagi tujuan untuk membangun usahawan yang beretika dan membudayakan nilai tanggungjawab sosial dalam perniagaan. Kursus ini memberi pendedahan berkaitan isu-isu etika semasa dalam proses keusahawanan dan juga keperluan tanggungjawab sosial yang perlu diberikan perhatian. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, dan pembelajaran berasaskan masalah.

 

Bacaan Asas

Clarke, J. & Holt, R. (2010). Reflective judgement: understanding entrepreneurship as ethical                practice. Journal of Business Ethics, 94 (3), 317-331.

Bursa Malaysia. (2007). Corporate Social Responsibility Framework for Malaysia Public Listed                Company. Kuala Lumpur: Bursa Malaysia. Retrieved May 28, 2008, from http://www.klse.com.my/website/bm/about_us/download/CSR_writeuo.pdf.

Ferrell, O.C & Fraedrich, J. (2014). Business Ethics: Ethical Decision Making & Cases. Stanford,                USA: Cengate Learning

Harris, J.D., Sapienza, H.J., & Bowie, N.E. (2009). Ethics and entrepreneurship. Journal of Business       Venturing, 24 (5), pp. 407-418

Porter ME, Kramer MR (2002) The competitive advantage of corporate philanthropy. Harvard                Business Review,56-68.

Weidinger C. Fischler, F. & Schmidpeter, R. (2013).  Sustainable Entrepreneurship: Business                  Success through Sustainability (CSR, Sustainability, Ethics & Governance). Berlin:         Springer

 

LMCU1463         Masterclass Entrepreneur

Objektif utama kursus ini adalah untuk menghasilkan ushawan yang bijaksana, berpengetahuan dan cemerlang. Di akhir kursus, pelajar dikehendaki memiliki entiti perniagaan sendiri.  Perniagaan yang dimiliki ini mestilah mampan. Pelajar akan diajar kemahiran berfikir secara “futuristic”. Kursus ini akan membekalkan pelajar dengan pengetahuan luas dan intensif berkaitan perniagaan, “scaling-up”, paten, penjenamaan, pemasaran, pembiayaan dan pengekalan perniagaan.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCW1022 Asas Keusahawanan dan Inovasi

 

Bacaan Asas

David Kidder, 2013. The Startup Playbook: Secrets of the Fastest-Growing Startups from Their                Founding Entrepreneurs.

Ed Catmull, 2014. Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True            Inspiration

Peter Thiel, 2014. Zero to One: Notes Startups, or How to Build the Future

 

 

Pusat Kebudayaan

 

LMCZ1812          Seni Arca I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sejarah Seni Arca yang melibatkan penemuan dua budaya (beberapa budaya). “Kekalkan Budaya Asal dan Menerokai Image Baru’. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek penggunaan teknik dan proses seni arca diadunkan dengan menggunakan berbagai-bagai. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni tampak amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

Keller, Ila. 1967. The Art and Craft. toyo: Charles E. Tuttle

Kempers A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

Knobder, 1980. The Visual Dialogue. Publish-Holt Rinehort and Winston Jaafar Taib & Ong Chong 1985. Asas Senilukis. Terbitan Edusystan Sdn. Bhd.

 

LMCZ1822          Seni Arca II

Kursus ini       memberi pengetahuan yang lebih mendalam pada Tahap II tentang Seni Arca yang melibatkan penemuan dua budaya (beberapa budaya). “Kekalkan Budaya Asal dan Menerokai Image Baru’. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek penggunaan teknik dan proses seni arca diadunkan dengan menggunakan berbagai- bagai. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni tampak amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ1812

 

Bacaan Asas

Keller, Ila. 1967. The Art and Craft. toyo: Charles E. Tuttl

Kempers A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

Knobder, 1980. The Visual Dialogue. Publish-Holt Rinehort and Winston Jaafar Taib & Ong Chong 1985. Asas Senilukis. Terbitan Edusystan Sdn. Bhd

 

LMCZ1832          Seni Arca III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ1812, LMCZ1822

 

Bacaan Asas

Keller, Ila. 1967. The Art and Craft. toyo: Charles E. Tuttle

Kempers A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

Knobder, 1980. The Visual Dialogue. Publish-Holt Rinehort and Winston Jaafar Taib & Ong Chong 1985. Asas Senilukis. Terbitan Edusystan Sdn. Bhd.

 

LMCZ1842          Seni Arca IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Arca, peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Arca, Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Arca, amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ1812, LMCZ1822, LMCZ1832

 

Bacaan Asas

Keller, Ila. 1967. The Art and Craft. toyo: Charles E. Tuttle

Kempers A.J. Bernet. 1959. Ancient Indonesia and Art. Amsterdam: C.P.J. Van Der Peet.

Knobder, 1980. The Visual Dialogue. Publish-Holt Rinehort and Winston Jaafar Taib & Ong Chong 1985. Asas Senilukis. Terbitan Edusystan Sdn. Bhd.

 

LMCZ1912          Seni Foto I

Kursus Tahap I ini memberi pengetahuan tentang perkara-perkara asas mengenai Seni Foto Digital dan perkembangan masakini. Kursus ini juga menekankan kemahiran dalam bidang Seni Foto seperti pengenalan jenis-jenis Kamera, Filem dan Teknik Mengambil Gambar. Kursus ini akhirnya meningkatkan kefahaman. Seni Foto bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini kendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

Freeman Michael 1985. The Encyclopidia of Advance Photography.Chartwell Book. Ahmad Nayan 1980. Warna dalam fotografi, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka. Langford Michael.1967. Advance Photography. London.

Lanford Michael. 1967. Basic Photography. London.

 

LMCZ1922          Seni Foto II

Kursus ini memberi pengetahuan Tahap II mengenai Seni Digital Foto dan perkembangan masakini. Kursus ini juga menekankan kemahiran dalam bidang Seni Foto seperti pengenalan jenis-jenis Kamera, Filem, Teknik Mengambil Gambar dan Pengimejkan Megapikasal. Kursus ini akhirnya meningkatkan kefahaman Seni Foto bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini kendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ1912

Bacaan Asas

Freeman Michael 1985. The Encyclopidia of Advance Photography.Chartwell Book. Ahmad Nayan 1980. Warna dalam fotografi, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka. Langford Michael.1967. Advance Photography. London.

Lanford Michael. 1967. Basic Photography. London.

 

LMCZ1932          Seni Foto III

Kursus diperingkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuandan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ1912, LMCZ1922

 

Bacaan Asas

Freeman Michael 1985. The Encyclopidia of Advance Photography.Chartwell Book. Ahmad Nayan 1980. Warna dalam fotografi, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka. Langford Michael.1967. Advance Photography. London.

Lanford Michael. 1967. Basic Photography. London.

 

LMCZ1942          Seni Foto IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Foto peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Foto. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Foto, amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ1912, LMCZ1922, LMCZ1932

 

Bacaan Asas

Freeman Michael 1985. The Encyclopidia of Advance Photography.Chartwell Book. Ahmad Nayan 1980. Warna dalam fotografi, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka. Langford Michael.1967. Advance Photography. London.

Lanford Michael. 1967. Basic Photography. London.

 

LMCZ2112          Seni Lukis dan Catan I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang asas-asas seni lukis daripada permulaan titik hinggalah objek 3 dimensi. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek penggunaan media seperti pensil, krayon, cat air, cat minyak, campuran dan pembuatan objek 2 dimensi (Relief) dan 3 dimensi. Pengenalan melukis dengan hitam putih hinggalah penggunaan cat warna yang merangkumi motif alam semula jadi, alam benda, orang hidup, reka corak grafik arca dan abstrak. Di samping itu diperkenalkan juga sejarah seni lukis tanah air dan antarabangsa yang menjadi tunggak kepada alam senilukis kontemporari. Kursus ini akhirnya meningkatkan kefahaman Senilukis bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing,

USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of

Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International Colleg

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an Makeup” Harper & Row, California

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ2122          Seni Lukis dan Catan II

Kursus Tahap II ini memberi pengetahuan tentang seni lukis Daripada permulaan titik hinggalah objek 3 dimensi. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek penggunaan media seperti pensil, krayon, cat air, cat minyak, campuran dan pembuatan objek 2 dimensi (Relief) dan 3 dimensi. Pengenalan melukis dengan hitam putih hinggalah penggunaan cat warna yang merangkumi motif alam semula jadi, alam benda, orang hidup, reka corak grafik arca dan abstrak. Kursus ini akhirnya meningkatkan kefahaman Senilukis bagi memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ2112

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing,

USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of

Music, USA

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International College

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an

Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ2132          Seni Lukis dan Catan III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ2112, LMCZ2122

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing, USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of

Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International College

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an

Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ2142          Seni Lukis dan Catan IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihan dan peningkatan kemahiran mengenai Seni Lukis peringkat-peringkat pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan Seni Lukis. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang Seni Lukis, amnya. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing dan jurulatih di peringkat asas bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ2112, LMCZ2122, LMCZ2132

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing, USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International College of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ4212          Pengurusan Seni I

Kursus ini memberi pengetahuan tentang definasi pengurusan secara umum, pengurusan dan kesenian, peringkat-peringkat pengurusan secara asas termasuk penyediaan kertaskerja-kertas kerja projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan pengurusan seni. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan, pengurusan kewangan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang pengurusan amnya bagi member khidmat kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing,

USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of

Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International College

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ4222          Pengurusan Seni II

Kursus ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam tentang pengurusan, dan kesenian, peringkat-peringkat pengurusan secara termasuk penyediaan kertaskerja-kertas kerja projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan pengurusan seni. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan, pengurusan kewangan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini dapat menghasilkan pelajar yang berpengetahuan dan memberi khidmat masyarakat dalam bidang pengurusan seni budaya. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ4212

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing,

USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College o

Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International Colleg

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ4232          Pengurusan Seni III

Kursus di peringkat pengiktirafan Tahap III ini memberi Pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ4212, LMCZ4222

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing,

USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of

Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International College

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ4242          Pengurusan Seni IV

Kursus ini memberi pengetahuan secara mendalam mengenai kaedah kejurulatihandan peningkatan kemahiran mengenai pengurusan acara dan kesenian, peringkat-peringkat

pengurusan acara termasuk penyediaan kertas kerja analisis projek dalam pengurusan majlis, pengurusan pentas, pengurusan teknikal dan setiap aspek yang berkaitan dengan pengurusan seni. Kursus ini menumpukan penguasaan dari aspek pemimpin dan kepimpinan, hubungkait pengurusan seni dan kepimpinan, arahan dan kuasa pengurus, ciri-ciri kepimpinan dan pengurusan persembahan, pengurusan kewangan dan pemasaran seni dan komunikasi dalam organisasi budaya. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang pengurusan amnya bagi memberi khidmat kepada masyarakat. Kursus ini akhirnya dapat melahirkan pelajar menjadi seorang pembimbing & jurulatih di peringkat asas. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ4212, LMCZ4222, LMCZ4232

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing,

USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of

Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International College

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia

 

LMCZ4312          Pengurusan Teknikal I

Kursus ini memberi pengetahuan asas berhubung dengan seni pentas dalam seni lakon khususnya mengenai Dekorasi Pentas, Bunyi dan Tata Cahaya.Kursus ini menumpukan penguasaan teknik-teknik asas didalam pengendalian dekorasi pentas, bunyi dan tatacahaya dalam persembahan kesenian khususnya pementasan teater n menumpukan penguasaan aspek-aspek asas seperti vokal, fizikal, pergerakan, dan pengucapan dengan menggunakan adegan-adegan pendek dari naskhah pilihan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang pengurusan teknikal amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Bacaan Asas

 1. MIchael Gillette (1987),” Theatrical Design and Production”. Mayfield Publishing,

USA.

Dam Kimpel (1992).” Networking In The Music Business”. International College of

Music, USA.

James Riordan (1991).” Making It In The New Music Business”. International College

of Music, USA.

Bellman, Willard F. (1983). “Scane Design, Stage Lighting, Sound, Costume an Makeup” Harper & Row, California.

Drs. Tjokroatmajo. “Pendidikan Seni (Suatu Pengantar)”. Usaha Nasional Surabaya

Indonesia.

 

LMCZ4322          Pengurusan Teknikal II

Kursus ini memberi pengetahuan yang lebih mendalam berhubung dengan seni pentas dalam seni lakon khususnya mengenai Dekorasi Pentas, Bunyi dan Tata Cahaya. Kursus ini menumpukan penguasaan teknik-teknik didalam pengendalian dekorasi pentas, bunyi dan tatacahaya dalam persembahan kesenian khususnya pementasan teater. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kemahiran pelajar dari aspek persembahan secara amnya. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ4312

 

Bacaan Asas

Cheney, Seldon 1966. Stage Decoration. New York: Benjamin Bloom. Morse. Philip M. 1948. Vibration and Sound. McGraw Hill Book McCandles, Stanley. 1949. A Syllabus of Stage Lighting. Conn: New Haven.

Selden, S dan H. Sellman. 1959 Stage Scenery and Lighting. New York Appleton-Century-Crofts.

Lyn, D. 1975. Designing and Painting for the Theatre. New York: Holt, Rinehart and Winston.

 

LMCZ4332          Pengurusan Teknikal III

Kursus        di peringkat        pengiktirafan         Tahap III             ini memberi pengetahuan dan menekankan aspek praktikal pada peringkat yang lebih tinggi dan kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam seni yang berkenaan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang seni amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal / amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ4312, LMCZ4322

 

Bacaan Asas

Cheney, Seldon 1966. Stage Decoration. New York: Benjamin Bloom. Morse. Philip M. 1948. Vibration and Sound. McGraw Hill Book McCandles, Stanley. 1949. A Syllabus of Stage Lighting. Conn: New Haven.

Selden, S dan H. Sellman. 1959 Stage Scenery and Lighting. New York Appleton-Century-Crofts.

Lyn, D. 1975. Designing and Painting for the Theatre. New York: Holt, Rinehart and Winston.

 

LMCZ4343          Pengurusan Teknikal IV

Kursus ini memberi pengetahuan asas berhubung dengan seni pentas dalam seni lakon khususnya mengenai Dekorasi Pentas, Bunyi dan Tata Cahaya.Kursus ini menumpukan penguasaan teknik-teknik asas didalam pengendalian dekorasi pentas, bunyi dan tatacahaya dalam persembahan kesenian khususnya pementasan teater n menumpukan penguasaan aspek-aspek asas seperti vokal, fizikal, pergerakan, dan pengucapan dengan menggunakan adegan-adegan pendek dari naskhah pilihan. Kursus ini akhirnya dapat meningkatkan kefahaman tentang pengurusan teknikal amnya bagi memberi khidmat seni kepada masyarakat. Kursus ini dikendalikan secara teori dan praktikal/amali.

 

Prasyarat Kursus

Lulus Kursus LMCZ4312, LMCZ4322, LMCZ4232

 

Bacaan Asas

Cheney, Seldon 1966. Stage Decoration. New York: Benjamin Bloom. Morse. Philip M. 1948. Vibration and Sound. McGraw Hill Book McCandles, Stanley. 1949. A Syllabus of Stage Lighting. Conn: New Haven.

Selden, S dan H. Sellman. 1959 Stage Scenery and Lighting. New York Appleton-Century-Crofts.

Lyn, D. 1975. Designing and Painting for the Theatre. New York: Holt, Rinehart and Winston.

 

 

Pusat Kesatria

 

LMCB1412          Berkawad

Kursus ini dilaksanakan untuk memberi pendedahan tentang disiplin dalam berkawad dari segi pakaian, Bahasa hukuman dan pergerakan. Selain dari itu pelajar akan dibimbing dengan teknik yang betul tentang berkawad. Komponen kursus ini mengandungi elemen teori, praktikal dan juga latihan simulasi terhadap pengalaman sebenar melakukan latihan kawad. Kaedah simulasi dan menonton video pertandingan kawad juga turut dilaksanakan bagi membolehkan para pelajar membuat penilaian sebenar.

 

Bacaan Asas

Carr. D. 2013. Professionalism and ethic in teaching. London: Taylor and Francis Books Ltd.

Erin Sahlstein Parcell and Lynne M Webb. 2015. A Communication Perspective on The Military: Interaction, Messages and Discourses. Peter Lang Publishing Inc. New York.

Ken Stark. 2015. Marching To Appomattox: The Footrace that Ended The Civil War.

USA. G.P. Putnam Son’s.

 1. W. Peake. 2013. Marching with Caesar: Rise of Augustus. Volume 6. USA. Princeston University Press.

Waitman Wade Beorn. 2014. Marching into Darkness. London. Harvard University Press.

 

LMCB1422          Kepimpinan Dalam Tentera

Kursus ini dilaksanakan bagi tujuan memberi pendedahan tentang kepimpinan dalam tentera. Ia merangkumi aspek ciri kualiti kepimpinan, gaya kepimpinan, pendekatan kepada kepimpinan tentera serta moral dan disiplin. Komponen kursus ini mengandungi elemen teori, praktikal dan juga latihan simulasi terhadap pengalaman sebenar sebagai pemimpin tentera. Kaedah lawatan ke unit-unit tentera berhampiran juga turut dilaksanakan bagi membolehkan para pelajar membuat penilaian sebenar.

 

Bacaan Asas

Barry Strauss. 2013. Masters of Command: Alexander, Hannibal, Caesar and The Genius of Leadership. New York. Simon & Schuster Paperbacks.

Jocko Willink and Leif Babin. 2015. Extreme Ownership: How US Nave SEAL Lead and Win. New York. St. Martin’s Press.

Paul R. Howe. 2015. Leadership and Training for The Fight: Using Special Operation Principles to Succed in Law Enforcement, Business and War. USA. Skyhorse Publishing.

Robert T. Kiyosaki. 2015. Eight Lesson in Military Leadership for Entrpreneurs. USA. USA. Library of Congress Cataloging in Publication Data.

Winston Groom. 2015. The Generals: Patton, MacArthur, Marshall and The Winning of World War II. USA. Printed by National Geographic Society.

 

LMCB1432          Inovasi Dalam Ketenteraan

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar untuk mendalami inovasi berkaitan bidang ketenteraan. Pengalaman dan pengetahuan pelajar dalam pelbagai bidang dapat ditransformasikan dalam bentuk pembelajaran yang disepadukan dengan elemen teknologi. Komponen kursus ini mengandungi elemen teori, praktikal dan juga persembahan terhadap penghasilan prototaip. Kaedah lawatan ke unit-unit tentera juga turut dilaksanakan bagi membolehkan para pelajar membuat penilaian sebenar dan membuat perbandingan antara teknologi terkini dan sedia ada dalam ketenteraan. Di akhir kursus pelajar berupaya menghasilkan inovasi prototaip produk ketenteraan.

 

Bacaan Asas

Daniel Van Basten. 2016. WW1. The Battle of Leige – The First World War Battle. CreateSpace Independent Publishing Platform. New York.

Gordon Rottman. 2010. World War II Battlefield Communications. Peter Lang Publishing Inc. New York.

Jocelyn Green & Karen Whiting. 2013. Stories of Faith and Courage from the Home Front – From the French and Indian War to the Wars in Iraq and Afghanistan. God & Country Press. United State of America.

John D Bergen. 2015. Military Communications: A Test For Technology (United States Army in Vietnam). Library of Congress Cataloging in Publication Data. USA.

Richard Michael O’Meara. 2014. Governing Military Technologies in The 21st Century. Pallgrave Macmillan. New York.

 

 

LMCB3424          PALAPES Tentera Darat Peringkat Pertengahan

Kursus ini merupakan tahap pertengahan kepada PALAPES. Ia bertujuan untuk mengaplikasikan amalan kepimpinan melalui input latihan ketenteraan. Kursus ini berorientasikan teori, latihan fizikal, simulasi dan penilaian berterusan . Melalui kursus ini pelajar akan dilengkapkan dengan rutin organisasi dan kemasyarakatan. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunkaan kaedah sumbang-saran, tutorial, lawatan dan demonstrasi.

 

Bacaan Asas

Abd Aziz Bin Zainal. T3001 Manual Taktik Tentera Darat. 2001. Kuala Lumpur. Kem Imphal.

Barry Strauss. 2013. Masters of Command : Alexander, Hannibal, Caesar and The Genius of Leadership. New York. Simon & Schuster Paperbacks.

Paul R. Howe. 2015. Leadership and Training for The Fight : Using Special Operation Principles to Succed in Law Enforcement, Business and War. USA. Skyhorse Publishing.

Robert T. Kiyosaki. 2015. Eight Lesson in Military Leadership for Entrpreneurs. USA. USA. Library of Congress Cataloging in Publication Data.

Winston Groom. 2015. The Generals : Patton, MacArthur, Marshall and The Winning of World War II. USA. Printed by National Geographic Society.

 

 

LMCB3443          Kor Siwa Siswi Pertahanan Awam (Kemahiran)

Kursus ini bertujuan memberi pengukuhan pembelajaran dan pembangunan kemahiran kepada pegawai kadet Sispa dalam pertahanan awam. Pelajar akan didedahkan mengenai latihan teori dan praktikal, kemahiran diri dan pengurusan Pertahanan Awam. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif, kerja lapangan, pembelajaran berasaskan kumpulan/individu dan demonstasi /simulasi. Di akhir kursus ini, pelajar boleh meningkatkan kemahiran dan pengurusan dalam Pertahanan Awam.

 

 

Bacaan Asas

Parlimen Malaysia, 2015, Rang Undang-undang Majlis Keselamatan Negara.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 1: Kecemasan Ancaman Manusia, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 2: Kemalangan dan Kecemasan, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 3: Bencana dan Tragedi, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

Jabatan Pertahanan Awam, 2015, Buku Siri 4: Jabatan Pertahanan Awam, Cawangan Perhubungan Awam dan Dokumentasi, Ibu Pejabat Pertahanan Awam, Kuala Lumpur.

 

 

LMCB3632          Bulan Sabit Merah Malaysia 3

Kursus ini bertujuan memberikan kefahaman mengenai Konvensyen Geneva dan protokol-protokol tambahan. Sepanjang kursus, pelajar diberi pendedahan berkaitan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Pelajar berupaya untuk mengaplikasikan kaedah mengajar dengan berkesan. Di akhir kursus, pelajar dapat menghuraikan prinsip-prinsip Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dan menganjurkan kursus-kursus pensijilan BSMM.

 

Bacaan Asas

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2016) International First Aid and Resuscitation Guideline 2016, Geneva, Switzerland

Henry Dunant (2013), A Memory Of Solferino, ICRC, Geneva.

Tao Le, Vikas Bhushan & Matthew Sochat (2016).  First Aid For The Usmle Step 1. McGraw-Hill Education / Medical Mc. UK

St John Ambulance, St Andrew’s First Aid and the British Red Cross (2014). First Aid Made Easy, Dorling Kindersley

 

Kolej Pendeta Za’ba

 

LMCR1482          Kursus Etiket dan Protokol

Program yang dianjurkan oleh Kolej Pendeta Za’ba ini bertujuan untuk memberi pengalaman kepada mahasiswa berkaitan dengan etika dan protokol majlis rasmi dan tidak rasmi. Di samping itu, penganjuran ini juga menerapkan kemahiran sosial sekaligus memperbaiki gaya kepimpinan mahasiswa dalam kerja berkumpulan. Kemahiran komunikasi juga dapat diperbaiki melalui pengalaman dalam berurusan dengan pelbagai lapisan masyarakat dalam proses menganjurkan program ini. Pengalaman yang diperoleh daripada penganjuran program ini dapat memberi nilai tambah kepada mahasiswa untuk digunakan pada masa akan datang bagi memenuhi kehendak industri.

 

Bacaan Asas

Mokhtar bin Mohd Tohar. 2006. Panduan Protokol dan Etiket Sosial: Penerbit UUM. 1999. Protokol dan Etiket dalam Pengurusan dan Menghadiri Majlis: Institut Tadbiran

Awam Negara (INTAN).

Samsudin Wahab. 2006. Panduan Protokol dan Tatatertib Majlis: PTS Professional. M.Z. Azmie. 2008. Sopan: Daripada Perspektif Pengurusan Organisasi: Utusan

Publications & Distributors Sdn Bhd.

 

LMCR1492          Kursus Kemahiran Usaha Niaga

Program ini diadakan dengan tujuan untuk mendidik mahasiswa mengenai usaha niaga serta memupuk mereka dengan budaya berniaga, bijak mengambil peluang, mengambil risiko dan berinovasi. Ia juga mampu melahirkan modal insan yang berkebolehan dan berdaya saing dalam keusahawanan. Domian pembelajaran keusahawanan merangkumi aspek keperibadian dan kerja berkumpulan yang cemerlang dari segi akademik dan personaliti. Program ini akan melibatkan tiga kaedah dalam kemahiran keusahawanan iaitu pembelajaran dan pengajaran, program sokongan dan budaya kehidupan di kampus. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, dan Service Learning.

 

Bacaan Asas

Nawawi Jusoh, Ahmad Esa, Mohd Fadel Alwi dan Kamaruddin Khalid. 2012.

Keusahawanan Membangunkan Kemahiran Insaniah. Seminar Amalan Terbaik Aplikasi Softskills IPTA Malaysia. Universiti Malaysia Sarawak.

Husaini Muhammad Haron dan Ahmad Khairul Anuar (2008). Kemahiran Keusahawanan: Satu Kajian Analisis Buku-buku teks. Seminar Kebangsaaan Kemahiran Insaniah dan Kesejahteraan Sosial (SKIKS) 2008, 18-19 Ogos, 2008, Hotel Mahkota, Melaka.

Kuratko, D.F & Hodgetts Richard, M. (2004). Entrepreneurship Theory Process Practice. Ed. ke-6. Ohio: South-Western, Thompson Corporation.

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (2006). Modul Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skills) Untuk Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Serdang: Penerbit UPM.

Barjoyai Bardai (2000). Keusahawanan dan Perniagaan Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusataka. Kuala Lumpur.

 

 

Kolej Keris Mas

 

LMCR3402          Perniagaan Online

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan perniagaan online kepada pelajar-pelajar. Pelajar akan diterangkan mengenai konsep dan kepentingan perniagaan online. Pendedahan ini membantu meningkatkan minat pelajar terhadap perniagaan online. Di samping itu, pelajar juga diberi penerangan tentang beberapa aplikasi media sosial yang bersesuaian untuk perniagaan online. Antara media sosial yang bersesuaian ialah seperti Facebook, Instagram, Twitter, Laman Web dan lain-lain lagi. Berasaskan kefahaman terhadap aplikasi media sosial ini, pelajar akan mempraktikkan idea-idea perniagaan yang dibina untuk dijalankan secara online.

 

Bacaan Asas

Ahmad Fadzli & Abooain. 2011. Teknik Pemasaran Perniagaan Internet. True Wealth Sdn Bhd.

Gobala Krishnan. 2009. Jutawan Era Baru: Kerja Dari Rumah, Buat Duit Online, Hidup Seperti Jutawan. True Wealth Sdn Bhd.

Haryzat Zulzahary. 2010. Rahsia Web Copy: Teknik Sebenar Jutawan Internet Menjual Apa Sahaja Secara Online. True Wealth Sdn Bhd.

Mazlan Mohamad. 2012. Magika Facebook untuk Bisnes Anda. true Wealth Sdn Bhd.

 

LMCR3412          Kepimpinan Trasnformasi

Kursus ini akan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai kepimpinan transformasional dengan memberi arah tuju dalam melaksanakan perubahan bagi memastikan organisasi sentiasa cekap dan berupaya menangani sebarang perubahan. Kursus ini juga mampu menginspirasi dan memotivasikan pelajar bagi meraih hasil yang lebih baik dari apa yang dirancangkan. Tumpuan juga diberikan kepada kepentingan keberkesanan kepada ciri-ciri kepimpinan yang berkesan. Pelajar akan didedahkan mengenai konsep, teori dan praktikal untuk menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik.  Selain itu, tumpuan khusus akan diberikan untuk membangunkan pemimpin yang berkebolehan, bermotivasi dan yang mencabar kelaziman.

 

Bacaan Asas

Ab. Aziz Yusof (2004). Kepemimpinan Dalam Mengurus Perubahan. Dari Dimensi Kemanusiaan. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd.

Avolio, B. J and B.M. Bass (1988). “Transformational Leadership, Charisma, and Beyond.” In    Emerging Leadership Vistas, edited by B.R, Baliga, H.P, Dachter, and C.A Schriesheim, Toronto: Lexington Books

“Social Demographic Factors That Influence Transformational Leadership Styles among Top Management in Selected Organizations in Malaysia”. October 18, 2012

Abdul Karim (2009). Kepemimpinan Transformasional (Studi Tentang Perilaku Idealized Influence, Inspirasional Motivation, Intellectual Stimulation, Individual Consideration Kepemimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim -Malang), Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang: Tesis.

Conger, J.A. (1999). Charismatic and transformational leadership in organizations: an insider’s     perspective on these developing streams of research. The Leadership Quarterly, 10(2), pp. 145-170.

 

Pusat Islam

 

LMCA1402         Pengurusan Jenazah

Kursus ini menghuraikan tentang pengurusan dan pentadbiran masjid secara praktikal sebagai pusat ibadah dan dakwah. Ia meliputi aspek pengurusan infrastruktur, kewangan dan portfolio sebagaimana yang dijelaskan dalam garis panduan jabatan agama Islam. Ia membincangkan aspek pengurusan dakwah masjid sebagai pusat ilmu dan pusat tumpuan masyarakat. Selain itu ia membahaskan cara terbaik dalam mendekati masyarakat menerusi bimbingan dan kaunseling. Ia turut meliputi pengurusan perkahwinan, khairat kematian dan aktiviti-aktiviti kebajikan. Kursus ini akan disampaikan kepada pelajar melalui kuliah, pengalaman pembelajaran dan amali.

 

Bacaan Asas

Ahmad Fakrudin Mohamed Yusoff et al. 2014. Pengurusan jenazah politeknik Malaysia. Journal of Islamic and Arabic Education. 5 (2).

Al-Ghayth, cAbd al-Rahman ibn cAbd Allah. 2015.  Al-Wijazah fi tajhz al-janazah. Riyad: Dar al-Qasim.

Al-Ghazzi, Muhammad ibn Qasim. 2014. Fath al-qarib al-mujib. Tahqiq Bassam cAbd al-Wahhab. Kaherah: Dar Ibn Hazm.

Haji Said b. Haji Ibrahim. 2011. Panduan menyelenggarakan jenazah dan persoalannya. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Al-Kharib al-Sharbini. 2014. Mughni al-muhtaj ila macrifat macani al-minhaj. Tahqiq cAli Mucawwad. Berut: Dar al-Kutub al-cIlmiyyah.

 

LMCA1412         Islam & Kesukarelawanan

Kursus ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para pelajar berkaitan falsafah, konsep dan teori penciptaan alam semesta menurut Islam (kosmofiqh). Kursus ini juga melatih para pelajar kemahiran aplikasi astrofiqh & kosmofiqh sehingga mampu melaksananakannya dalam kehidupan dan masyarakat. Di samping itu juga, kursus ini memberi pendedahan berkaitan aspek-aspek matematik, sains dan teknologi untuk menyelesaikan isu-isu astrofiqh & kosmofiqh yang sentiasa dinamik. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk teori, praktikal di lapangan, lawatan ke balai cerap dengan kerjasama agensi kerajaan yang berkaitan dan pemasyarakatan kursus bersama pihak sekolah dan orang awam.

 

Bacaan Asas

Alicia Potter, Matt Tavares. 2014. Jubilee!: One Man’s Big, Bold, and Very, Very Loud Celebration of Peace. Candlewick Press, Somerville, Massachusetts, USA.

Division of Industry and Community. 2013 EPUB. 2014. Volunteerism In Malaysia Fostering Civic Responsibility. (Penerbit USM). Malaysia.

al-Marakibiy, Abdul Rahman Jamal. 2009. al-‘Ata al-Tatawu’ie: Tariqa fi khidmat al-Islam. Dar Ibn Al-Jauziyy li Al-Turath, Bilbis. Mesir.

Iman Ismail Yaakub. 2005. Idarat al-Amal al-Tatawu’ie. Publisher: King  Saud Universiti, Saudi Arabia.

Ken Budd. 2012. The Voluntourist, Harper Collins. USA.

Marc A. Musick, John Wilson. 2007. Volunteers: A Social Profile. Indiana University Press, Indianapolis, USA.

Thomas A. Bryer. 2015. National Service and Volunteerism: Achieving Impact in Our Communities. Lexington Books, New York and London.

 

LMCA1422         Pengurusan Acara dan Pengimarahan Masjid

Kursus ini memberi kemahiran kepada pelajar membuat perancangan serta melaksanakan program dan aktiviti selaras dengan fungsi masjid sebagai pusat kerohanian, keilmuan dan kemasyarakatan. Pelajar didedahkan dengan pengalaman mengurus aktiviti-aktiviti yang berkala seperti kuliah, pengajian kitab, ceramah, kursus, bengkel, seminar atau program-program imarah yang lain. Pelajar juga diberi kemahiran untuk pengurusan acara-acara berskala besar seperti karnival masjid, maulidurrasul, korban akikah dan ihya’ Ramadan. Selain itu, kursus ini turut memberi pendedahan kepada pelajar untuk mengurus penerbitan masjid seperti risalah, buletin dan majalah. Pengajaran dan pembelajaran dilakukan dalam bentuk teori dan praktikal secara individu dan berkumpulan.

 

Bacaan Asas

Ab. Halim Tamuri et al. 2012. A new approach in Islamic education: mosque based teaching and learning. Journal of Isalmic and Arabic Education. 4 (1), hlm 1-10.

Allia Jaafar, Nurul Fadly Habidin, Mohd Yahya Mohd Hussin, Zainizam Zakaria, & Asnida Abdul Hamid.2013. A Proposed Model For Strategic Management (Sm) And Mosque Performance (Mp) In Mosque Management. International Journal of Management, Information Technology and Engineering. Vol. 1, Issue 3: 29-36.

Khatijah bt Othman & Suhailiza bt. Md. Hamdani. 2010. Masjid Sebagai Tunjang Aktiviti Sosial Masyarakat Islam: Satu Cadangan Konsep Pelaksanaan. Jurnal ILIM Bil 3.2010/1431. Cetakan: Institut Latihan Islam Malaysia Bangi Selangor.

Nor Raudah Hj Siren et.al. 2006. Strategi Mengurus Masjid. Kuala Lumpur: Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Universiti Malaya.

Rofishah Bt. Rashid, Berhanuddin Abdullah & Hailan Salamun. 2015. Kepimpinan pembelajaran sepanjang hayat di masjid. Proceedings of International Conference on Empowering Islamic Civilization in the 21st Century (ICIC2015). 6 September 2015.

Samsudin Wahab. 2006. Mengurus Majlis & Acara Rasmi. Batu Caves: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

 

LMCA1432         Kalkulator Faraid

Kursus ini bertujuan untuk mengembangkan potensi pelajar dalam menyelesaikan pembahagian harta pusaka orang Islam mengikut kalkulator faraid. Justeru, kursus ini akan membahaskan konsep faraid, bentuk harta pusaka dan hak-hak yang berkaitan dengannya. Pelajar akan didedahkan kepada keperluan dan kepentingan mempelajari ilmu faraid. Melalui kursus ini pelajar akan dapat mengenalpasti jenis-jenis waris dan bahagian yang mereka berhak warisi di samping membincangkan pewarisan golongan tertentu seperti orang yang hilang, janin dan khuntha. Fokus utama kursus ini ialah mengaplikasi kaedah pengiraan faraid dalam menyelesaikan kes-kes pembahagian harta pusaka. Pengajaran dan pembelajaran kursus ini akan dilaksanakan dalam bentuk pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah, latihan dalam kumpulan (LDK) dan openlearning  MOOC melalui kursus Celik Faraid.

 

Bacaan Asas

Zahari Mahad Musa & Mushaddad Hasbullah. 2015. Faraid Pembahagian Pusaka Dalam Islam. Nilai: Penerbit USIM.

Zulkifli Mohamad al-Bakri. 2011. Pengurusan Harta Pusaka Dalam Fiqh Syafi’i. Kuala Lumpur: IBFIM.

Wan Abdul Halim Wan Harun. 2011. Mengurus Harta Pusaka. Selangor: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.

Jasni Sulong. 2011. Pembaharuan Undang-undang Pentadbiran Pusaka Islam. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Makhluf, Hasanayn Muhammad. t.th. al-Mawarith fi al-Sharicah al-Islamiyyah. Matbacah Lujnah al-Bayan al-cArabi.

 

LMCR1422         Pengurusan Masjid I

Kursus ini menghuraikan konsep asas masjid dan menjelaskan konsep komunikasi dakwah menerusi masjid. Ia akan membincangkan pendekatan yang terbaik untuk dakwah menerusi masjid dan menganalisis pendekatan masjid dalam dunia kontemporari. Selain itu, ia akan menganalisis aktiviti-aktiviti dakwah yang selalu dilaksanakan di masjid. Kulaih akan disampaikan secara kuliah dan perbincangan.

 

 

Bacaan Asas

Hajar bin Opir. 2010. Falsafah dan metodologi pengurusan dalam Islam. Shah Alam, Selangor: Universiti Teknologi MARA.

Razaleigh Muhamat @ Kawangit. 2010. Kepimpinan dan pengurusan Islam: Sejarah, teori dan perlaksanaan. Bangi, Selangor: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan.

Rasid Mohamad, MohdYadmanSarwan, S. SalahuddinSuyurno. 2008. Pengurusan Islam: teori dan praktis. Shah Alam, Selangor: Pusat Penerbitan Universiti, Universiti Teknologi Mara.

Budiman Mustofa, Lc. 2007. Manajemen Masjid Gerakan Meraih Kembali Kekuatan dan Potensi Masjid. Penerbit: Ziyad Visi Media Surakarta.

Abdul Ghani, Ab Mumin & Fadillah Mansor. 2006. Dimensi pengurusan Islam:

mengurus kerja dan mengurus modal insan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

 

 

Pusat Pembangunan Mahasiswa & Perhubungan Alumni

 

LMCR1412         Pengurusan Program Berimpak

Kursus ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan latihan kepada pelajar tentang hal-hal berkaitan dengan pengurusan sesebuah persatuan/organisasi (termasuk persatuan dalam dan luar kampus yang berdaftar secara rasmi). Selain itu, pelajar juga akan diberi pendedahan tentang prosedur kelulusan mengadakan program, tata cara penyediaan kertas kerja mengadakan program, mengurus penjanaan kewangan, membina jaringan, mengurus protokol dan etiket, membina kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan dan menyediakan dokumentasi pelaporan akhir projek. Pelajar juga akan didedahkan dengan pendekatan Strategi Lautan Biru (BOS) di dalam perancangan dan pelaksanaan program. Pelajar dikehendaki menjalankan aktiviti simulasi program sama ada dalam atau luar kampus. Pelajar digalakkan untuk melaksanakan program yang berimpak tinggi yang boleh memberi kesan kepada Negara, Universiti dan masyarakat. Melalui pengurusan organisasi ini akan dapat memberi nilai tambah kepada diri pelajar dan menerapkan pembelajaran sepanjang hayat yang boleh diaplikasikan setelah pelajar bergraduat.

 

Bacaan Asas

Noor Azlan Ghazali. 2014. Pendaulat Amanah Negara: Kompilasi Teks Ucapan Naib Canselor Jilid 1. Bangi: Penerbit UKM

Hood Mohd. Salleh, Et.al. 2014. Gagasan Perjuangan Penubuhan UKM. Bangi: Penerbit UKM.

Shaharuddin Ahmad, Et. Al. 2010. Mengurus Persatuan: Proses dan Kemahiran. Bangi: Penerbit UKM

Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU). Program Transformasi Kerajaan: Pelan Hala Tuju. 2010. Putrajaya: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU).

Kim, W. Chan, Et.al. 2005. Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space and Make The Competition Irrelevant. United States: Harvard Business Press

 

 

Pusat Pembangunan Karier (UKM-Karier)

 

LMCR3422        Persediaan Alam Pekerjaan

Kursus ini memperkenalkan kepada para pelajar mengenai maklumat dan peluang kerjaya di pasaran kerja. Pelajar didedahkan dengan siri ceramah kerjaya daripada pihak industri dan diminta untuk merancang laluan kerjaya masing-masing. Kemahiran berkaitan persediaan dan pencarian pekerjaan turut diberikan kepada para pelajar meliputi penulisan resume, cv atas talian, video resume, penggunaan portal pencarian kerja seperti Jobstreet, LinkedIn, dan juga persediaan menghadapi temu duga (mock interview). Pada akhir kursus ini, pelajar dikehendaki membangunkan satu profil kerjaya menggunakan teknologi terkini yang boleh digunakan dalam permohonan pekerjaan.

 

Bacaan Asas

Esa, A., & Dolah, N. A. (2013). Penerapan dan Kesedaran Pelajar Terhadap Pembangunan Kemahiran Penyelesaian Masalah dalam Kelab Kaunseling Dan Kerjaya di UTHM. Prosiding Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat Kebangsaan.

Esa, A., Suadi, S., & Daud, N. (2013). Persepsi Pelajar Terhadap Program Kerjaya Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

Fidtriyah, N., & Malik, A. (2016). Effect Of Parental Influence, Personality And Personal Interest On The Choice Of Career Among University Students (Doctoral dissertation, Universiti Utara Malaysia).

Richard, S. Sharf.  2002.  Applying Career Development Theory to Counseling. Forest Lodge Road, CAL Thomson Learning.

Sidek Mohd Noah.  2002.  Perkembangan Kerjaya Teori dan Praktis. Ampang:  Penerbit Universiti Putra Malaysia.

 

LMCR3442        Pengurusan Program Kerjaya

Kursus ini memperkenalkan kepada para pelajar mengenai kemahiran dalam menguruskan sesuatu program kerjaya seperti expo kerjaya. Pelajar diberi peluang menggunakan pengalaman dan kemahiran mereka dalam merancang, mengumpul maklumat dan seterusnya melaksanakan program kerjaya. Kemahiran pengurusan program mereka akan dinilai menerusi kejayaan mereka melaksanakan sesuatu program kerjaya yang berkesan melalui penglibatan industri dan pelajar.

 

Bacaan Asas

AECOM International Development. 2007. Job Fair Toolkit: A Practical Guide and Best Practices for Organizing, Conducting, and Attending Job Fairs Armenia Social Protection Systems Strengthening Project  USAID SO 3.4 111-C-00-06-000676-00.

Black, R. & Black, W. 2014. Career fair etiquette: Lesson plans for those who wish to present workshops. New York: Createspace.

Dalpiaz, A., Freeman, H. & Wernet, K. 2014. Mastering a career fair: A simple and direct guide for landing your first job out of college. New York: Createspace.

Frissen, R. & Janssen, R. 2016. Event design handbook. Amsterdam: BIS Publishers.

Genadinik, A. 2015. Event planning: Management & marketing for successful events. New York: Createspace Independent Publishing Platform.

 

 

Pusat Pembangunan Profesional & Kepimpinan (Profesional-UKM)

 

LMCR3452        Pengurusan Latihan untuk Pembangunan Bakat

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar mengenai pengurusan latihan dan pembangunan bakat sesebuah organisasi. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan, teori dan konsep pembangunan bakat warga kerja sesebuah organisasi kontemporari seperti kaedah menganalisis keperluan latihan, pembangunanan bahan kursus, penganjuran program latihan dan piawaian dalam penilaian keberkesanan latihan seperti Model KirkPatrick. Komponen praktikal kursus ini mewajibkan pelajar bekerja dalam satu pasukan untuk mempraktik teori dan amalan terbaik dalam penganjuran latihan. Pelajar juga akan didedahkan kepada kaedah membangunkan bahan multimedia latihan seperti seperti brosur dan animasi pendek.  Masalah dan isu dalam penganjuran latihan juga akan diberi penekanan.  Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif, pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan kes, pembelajaran dalam talian dan main peranan.

 

Bacaan Asas

Raymond A. Noe. 2017. Employee Training & Development. 7th Edition. Mc Graw Hill Education. New York.

Mathis, R. L., Jackson, J. H., & Valentine, S. R. 2013. Human resource management .14th ed.  Florence, KY:  Cengage Learning.

Pekeliling Perkhidmatan 6 Tahun 2005 ‘ Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam’

Surat Pekeliling Perkhidmatan 2 Tahun 2005 ‘Pelaksanaan Pelan Latihan Sumber Manusia Sektor Awam’.

Managing Training & Development. Rai Technology University. engineering minds.

 

LMCR3462        Pengurusan Mesyuarat Berkesan

Kursus ini memperkenalkan kepada pelajar mengenai pengurusan mesyuarat yang berkesan, kaedah penulisan minit mesyuarat yang berkualiti serta pengaplikasian pengetahuan pengurusan mesyuarat yang berkesan dan penulisan minit mesyuarat yang berkualiti.  Pelajar akan didedahkan kepada pengenalan kepada mesyuarat, konsep dan fungsi, adab, peranan setiausaha mesyuarat dan masalah dalam pengurusan mesyuarat.  Di samping itu, penekanan juga akan diberikan kepada pengolahan minit,kandungan,format serta laras bahasa untuk menghasilkan minit yang berkualiti.  Masalah dalam penulisan minit mesyuarat juga akan diberi penekanan.  Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk kuliah interaktif, pengalaman pembelajaran, pembelajaran berasaskan masalah/kes, pembelajaran dalam talian dan main peranan.

 

Bacaan Asas

Ahmad Fadzli Yusof dan Amin Idris, 2007. Panduan dan Asas untuk Mesyuarat Berkesan. Kuala Lumpur

John E.Tropman. 2003. Making Meetings Work: Achieving High Quality Group Decision. 2nd Edition. USA

Mohammad Kayum A. Badaruddin, 2006. Mesyuarat Efektif. Kuala Lumpur

Arahan Pentadbiran Ketua Pengarah MAMPU Bil. 6 Tahun 2014

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 2 Tahun 1991. Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan

 

 

Pusat Pembangunan Keusahawanan & EKS (CESMED)

 

CMIE2013            Usahaniaga Asas 1

Objektif utama kursus ini adalah memantapkan pemahaman pelajar mengenai ilmu keusahawanan dan pengurusan perniagaan serta membentuk sikap keusahawanan dalam pelajar. Konsep dan teori keusahawanan merangkumi pengenalpastian peluang perniagaan, pemasaran, pengiklanan, pembangunan pasukan dan kewangan. Di samping itu, pelajar akan membentuk kumpulan kecil untuk membangunkan syarikat bagi memasarkan produk kes yang mereka pilih dan membina strategi pemasaran.

 

Bacaan Asas

Bessant, J. & Tidd, J. 2015. Innovation and Entrepreneurship. Edisi ke-3. UK: John Wiley & Sons.

Bters, T.H., Dorf, R.C., & Nelson, A.J. 2014. Technology Ventures: From Idea to Enterprise. Edisi ke-4. New York: McGraw-Hill International.

Hassan, R., Tawil, N.M., Hanafiah, M.H., Wan Zaki, W.M.D., 2015. Principles of Entrepreneurship and Innovation. Selangor: Pusat Citra UKM.

Kotler, P. & Keller, K. 2015. Marketing Management. Edisi ke-15 New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Rosli Mahmood, et. al. 2011. Prinsip-prinsip Keusahawanan: Pendekatan Gunaan. Edisi Kedua. Singapore: Cengage Learning.

 

CMIE2023            Usahaniaga Asas 2

Objektif utama kursus ini adalah membolehkan pelajar mengaplikasikan ilmu keusahawanan dan pengurusan perniagaan dalam merangka rancangan perniagaan serta membentuk sikap keusahawanan dan memberi dorongan kepada pelajar untuk memilih keusahawanan sebagai kerjaya. Kursus ini merangkumi pemasaran, pengiklanan, pembuatan, pembungkusan, harta intelek, perundangan dan pembentangan berkesan. Pelajar membentuk kumpulan kecil untuk membangunkan syarikat bagi memasarkan produk kes yang mereka pilih, membina strategi pemasaran, membina laman sesawang dan menyediakan rancangan usahaniaga untuk dibentangkan bagi tujuan tuntas bicara kepada pelabur yang berpotensi. Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran melalui pengalaman.

 

Bacaan Asas

Bessant, J. & Tidd, J. 2015. Innovation and Entrepreneurship. Edisi ke-3. UK: John Wiley & Sons.

Bters, T.H., Dorf, R.C., & Nelson, A.J. 2014. Technology Ventures: From Idea to Enterprise. Edisi ke-4. New York: McGraw-Hill International.

Kotler, P. & Keller, K. 2015. Marketing Management. Edisi ke-15 New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Rosli Mahmood, et. al. 2011. Prinsip-prinsip Keusahawanan: Pendekatan Gunaan. Edisi Kedua. Singapore: Cengage Learning.

Ashton, R. 2012. How to Start your own Business for Entrepreneurs. Edisi Kedua.

London: Pearson Education.

 

 

Fakulti Ekonomi & Pengurusan

 

LMCR1423          Perkhidmatan Perniagaan Global

Kursus ini memperkenalkan Industri Perkongsian Perkhidmatan Global (Global Shared Services) kepada bakal graduan dari berbagai latar belakang pengajian yang ingin memahami industri ini dengan lebih mendalam. Kuliah pada awal minggu pertama akan diberikan oleh pakar dalam industri seperti Ketua Pengarah Eksekutif dari firma yang terpilih untuk memberi gambaran sebenar tentang industri dan budaya kerja/ perniagaan. Kuliah pada minggu kedua dan ketiga adalah dalam bentuk bengkel dua hari bersama pakar dari industri yang menekankan secara terperinici pengurusan proses perkhidmatan, projek transisi, pengurusan perubahan, pengurusan risiko dan kualiti dalam empat perkhidmatan utama iaitu kewangan dan perakaunan, sumber manusia, teknologi maklumat dan Big Data Analytics. Pada minggu seterusnya, pelajar akan melaksanakan kajian kes melalui tugasan berkumpulan dalam konteks industri sebenar di firma terpilih supaya dapat menggunapakai konsep-konsep perakaunan, kewangan, sumber manusia, teknologi maklumat atau Big Data Analytics secara praktis untuk menyelesaikan masalah secara kritis. Secara tidak langsung, pelajar dapat meningkatkan kemahiran pemikiran kritis untuk mengenal pasti tindakan tepat bagi melaksanakan tugas yang diamanahkan. Ini dapat mempersiapkan pelajar menghadapi cabaran dan meningkatkan peluang pekerjaan dalam industri perkongsian perkhidmatan global.

 

Bacaan Asas

Aini Aman, Noradiva Hamzah, Rozita Amiruddin, Ruhanita Maelah, Sofiah Md Auzair

(2010) Penyumberan-luar Perakaunan di Malaysia: Aktiviti, Risiko dan Kawalan, Edn 1, Leeds, Malaysia.

Aini Aman (2011), Managing and communicating knowledge: Offshore Software Development, 172, VDM Publishing, Germany.

Tanya Bondarouk (2014), Shared Services as a New Organizational Form (Advanced Series in Management Book 13), 232, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, UK.

Pierre Bernard (2014) IT Service Management based on ITIL @2011 Edition, 348, Van Haren Publishing, Netherland

Mary Lacity, Leslie Willcoks (2015) Nine Keys to World Class Business Outsourcing, 256, Bloomsbury Publishing, London, UK

 

 

 

LMEP1411           Asas Kewangan Peribadi

Kursus ini bertujuan bagi membangunkan jati diri pelajar UKM dalam mengurus kewangan ke arah mencapai matlamat dan objektif kewangan peribadi. Ini termasuk perancangan kewangan yang betul, memahami produk atau perkhidmatan kewangan yang ditawarkan oleh institusi kewangan, mengurus hutang dan tabungan, dan langkah menangani ketidaktentuan kewangan dalam kehidupan. Kursus ini juga memberi kesedaran berkaitan keperluan kewangan asas dalam memulakan kehidupan berkerjaya seperti membeli kenderaan, rumah dan memulakan keluarga sendiri. Secara amnya, tanda-tanda kesulitan yang boleh membawa kepada masalah kewangan dapat dikenal pasti dan pilihan untuk menangani masalah kewangan juga dapat dikenal pasti.

 

Bacaan Asas

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit.  2009. Celik Wang: Pengurusan Wang Secara Bijak. Edisi ke 2. Kuala Lumpur.

Carol Yip. 2007. Smart Money-User. Kanyin Publication. Kuala Lumpur.

Persatuan Pengguna Pulau Pinang. The Money Book- A CAP Guide to Managing Your Money & More. Pulau Pinang.

Bank Negara Malaysia. Banking Info and Insurance. Kuala Lumpur.

Lain-lain rujukan yang berkait dengan mengurus kewangan peribadi termasuk: buletin dan majalah kewangan seperti majalah Ringgit, Personal Money, The Edge, Financial Daily, Smart Investor dan lain-lain; program mengurus kewangan dalam media seperti television dan radio.

 

 

Fakulti Pengajian Islam

 

PPPG1922           Sistem Ekonomi Islam

Kursus ini bertujuan mengkaji falsafah dan prinsip-prinsip ekonomi dan hubungannya dengan Islam. Ia juga membincangkan sejarah perkembangan dan pemikiran ekonomi Islam bermula dari zaman awal Islam sehingga masakini. Kursus ini juga mengenengahkan beberapa teori ekonomi secara perbandingan dengan Islam mengenai pengeluaran, agihan, penggunaan, pasaran, penentuan harga dan lain-lain. Disamping itu, amalan ekonomi semasa di negara-negara Islam, meliputi polisi kewangan dan fiskal, sistem dan struktur institusi kewangan, pengaruh konvensional terhadap ekonomi Islam, trend ekonomi di dunia ketiga khususnya negara-negara Islam dan perspektif sistem ekonomi Islam di Malaysia akan turut dibincangkan.

 

Bacaan Asas

Abu cUbayd, al-Qasim bin Salam. 1389H/1969. Kitab al-Amwal. Kaherah: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah

al-Awdah, Rafaat. 1394H/1974. Nazariyyah al-Tawzic. Kaherah: al-Matbacah al-Amiriyyah.

Surtahman Kastin Hassan. 2005. Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Hailani Muji Tahir. 2006. Institusi Baitul Mal, Dasar Fiskal dan Pembangunan Ekonomi. Bangi: UKM

Muhammad Abdul Manan. 1986. Islamic Economic: Theory & Practice. Cambridge: The Islamic Academy

 

 

Fakulti Teknologi & Sains Maklumat

 

LMTT2263          Pangkalan Data dan Aplikasi

Kursus ini memberikan pelajar asas yang kukuh dalam mereka bentuk dan implemetasi pangkalan data. Kursus ini tertumpu kepada aktiviti mereka bentuk pangkalan data, dan menunjukkan bahawa kejayaan implementasi pangkalan data adalah melalui reka bentuk yang baik dari sudut pandangan strategik persekitaran data. Contoh sebenar diberikan sebagai latihan perbincangan berkumpulan bagi membantu pelajar membina kemahiran mereka bentuk aplikasi pangkalan data yang bermakna dan bernilai di dunia sebenar.

 

Bacaan Asas

Connolly T., Begg C. 2014. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and management. Sixth Edition. Pearson.

Connolly T., Begg C. & Strachan A. 2012. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management. 5/E: Addison-Wesley.

Elmasri, Ramez & Navathe, Shamkant B. 2007. Fundamentals of Database Systems. 5th Edition. Addison-Wesley.

Powell, Gavin. 2006. Beginning Database Design (Wrox Beginning Guide). Indiana: John Wiley.

Rob, P. & Coronel C. 2006. Database Systems: Design, Implementation and Management. Boston: Course Technology

 

LMTT2723          Sistem Maklumat Pengurusan

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada pengurusan perniagaan dalam talian. Selepas mengikuti kursus ini, pelajar mampu memahami konsep dan unsur perniagaan dalam talian yang merangkumi model perniagaan, persekitaran perniagaan, strategi perniagaan, pemasaran dalam talian, rangkaian sosial dan laman web perniagaan. Kefahaman pelajar dinilaikan melalui pembentangan, tugasan dan kajian kes.

 

Bacaan Asas

Peppard, Joe & Ward, John. 2016. The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy. 4th Edition.

Cassidy, Anita. 2016. A Practical Guide to Planning for E-Business Success: How to E-enable Your Enterprise. Kindle Edition.

Chaffey, D. 2015. Digital Business and E-Commerce Management, 6/E. Pearson Prentice Hall.

Cabage, N. & Zhang, S. 2013. Smarter Startup: A Better Approach to Online Business for Entrepreneurs. ISBN-13: 9780321905017.

Gerald, T & Boritz, J. E. 2013. E-Business: A Canadian Perspective for a Networked World (4th Ed). Pearson Prentice Hall, ISBN: 978-0132482035.

 

LMCR3933          Teknologi Maklumat dan Keusahawanan

Kursus ini membincangkan konsep, teori dan kemahiran dalam keusahawanan teknologi maklumat kepada pelajar. Antara struktur pengajaran kursus ini merangkumi penjanaan ide perniagaan, kaedah inovasi, analisis saingan, pemasaran produk, kewangan, menilai impak keusahawanan kepada masyarakat, model kanvas perniagaan, kerja berkumpulan, pemikiran kritis dan analisis pasaran. Kursus ini dilaksanakan dalam persekitaran kuliah, perbincangan secara berkumpulan dan kerja lapangan untuk membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran keusahawanan teknologi maklumat. Pelajar perlu diberi pendedahan ini supaya dapat menjadi penggalak kepada pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan teknologi maklumat. Pelajar juga perlu mendapat kesedaran tentang impak keusahawanan teknologi maklumat kepada masyarakat dan ekonomi, serta dapat menilai baik dan buruk implikasi pada masa akan datang.

 

Bacaan Asas

Byers, T.H., Dorf, R.C., and Nelson, A.J., 2015. Technology Ventures: From Idea to Enterprise. Fourth Edition, McGraw-Hill International.

Aulet, B. 2013. Disciplined entrepreneurship: 24 steps to a successful startup. John Wiley & Sons.

Kuratko, D. 2013. Entrepreneurship: Theory, process, and practice. Cengage Learning.

Baron, R. A., & Shane, S. A. (2009). Entrepreneurship: A Process Perspective: A Process Perspective. Cengage Learning.

Neck, Heidi M., Greene, Patricia G., Brush, Candida G. (2013) Teaching Entrepreneurship: A Practice-Based Approach. Edward-Elgar.

 

Fakulti Pergigian

 

LMDD1402          Reka Bentuk Plaster Gigi

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai konsep, teori dan kemahiran kerja tangan yang digunakan dalam bidang pergigian. Melalui kursus ini, pelajar-pelajar (termasuk pelajar bukan dari bidang pergigian) akan diperkenalkan kepada perkara-perkara asas mengenai kemahiran kerja tangan dan juga penggunaan bahan plaster bagi menghasilkan hasil seni kreatif. Pengajaran dan pembelajaran akan dibuat melalui latihan praktikal dan penghasilan hasil seni yang akan diterangkan oleh pelajar. Hasil akhir projek adalah hasil ciptaan kreativiti pelajar yang akan diletakkan dalam pameran hasil seni pelajar yang dianjurkan secara berkumpulan.

 

Bacaan Asas

Manappallil JJ. 2016. Basic Dental Materials. JaypeeDigital

Hessenberg K. 2005. Sculpting basics: Everything You Need to Know to Create Fantastic Three-Dimensional Art. Barron’s Educational Series, Incorporated.

https://www.sculpturehouse.com/s-97-modeling-materials.aspx

Righton C. 1998. Create it with Wax and Plaster in an Afternoon. Special Interest Model Books

Miller GB, Miller RM. 1987. Figure Sculpture in Wax and Plaster. Dover Publications

 

LMDD1412          Seni Lukisan Pergigian

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai konsep, teori dan kemahiran seni lukisan yang digunakan dalam bidang pergigian. Melalui kursus ini, pelajar-pelajar (termasuk pelajar bukan dari bidang pergigian) akan diperkenalkan kepada perkara-perkara asas mengenai struktur pergigian dan mengaplikasikan elemen kreativiti bagi menghasilkan hasil seni lukisan. Pengajaran dan pembelajaran akan dibuat melalui latihan praktikal dan penghasilan hasil seni lukisan yang akan diterangkan oleh pelajar. Hasil akhir projek adalah hasil lukisan struktur pergigian yang akan dipamerkan semasa pameran seni yang dianjurkan secara berkumpulan.

 

Bacaan Asas

Schneid RC,  Weiss G.  2012.  Woelfel’s Dental anatomy. 8th ed. Lippincott, Williams and Wilkins, Baltimore.

Fehrenbach MJ. 2016. Illustrated Dental Embryology, Histology and Anatomy. 4th edition. Elsevier, Missouri.

Stanyer P & Flint T. 2011. The Fundamentals of Drawing Anatomy: The Dynamics of Human Form. Arcturus.

Barber B. 2011. The Practical Guide to Drawing Anatomy. Arcturus Publishing.

 

LMDD1422          Seni Kraf Pergigian

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kepada para pelajar mengenai konsep, teori dan kemahiran kerja tangan yang digunakan dalam bidang pergigian. Melalui kursus ini, pelajar-pelajar (termasuk pelajar bukan dari bidang pergigian) akan diperkenalkan kepada perkara-perkara asas mengenai kemahiran kerja tangan dan juga pelbagai bahan-bahan yang boleh digunakan bagi menghasilkan bahan-bahan seni dan kraf. Pengajaran dan pembelajaran akan dibuat melalui latihan praktikal dan penghasilan hasil seni yang akan diterangkan oleh pelajar. Hasil akhir projek adalah hasil ciptaan kreativiti pelajar yang akan diletakkan dalam pameran hasil seni pelajar yang dianjurkan secara berkumpulan.

 

Bacaan Asas

Tony Johnson, David G. Patrick, Christopher W. Stokes, David G. Wildgoose, Duncan J. Wood. 2013. Basics of Dental Technology: A step by step approach. John, Wiley & Sons.

Mannappallil JJ. 2016. Basic Dental Materials. 4th Edition. Jaypee Brothers Medical Publishers

Hessenberg K. 2005. Sculpting basics: Everything You Need to Know to Create Fantastic Three-Dimensional Art. Barron’s Educational Series, Incorporated.

Righton C. 1998. Create it with Wax and Plaster in an Afternoon. Special Interest Model Books

Miller GB, Miller RM. 1987. Figure Sculpture in Wax and Plaster. Dover Publications