Pusat Pengajian Citra Universiti

 Bijaksana Untuk Memperkasa | Wisdom To Empower

Sesi Akademik 2016/2017

Struktur Penawaran Kursus Pendidikan Citra Sesi Akademik 2016-2017

1. Pelajar baru yang mula mendaftar Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017 perlu lulus dan melengkapkan:

 • 30 unit kredit kursus pendidikan Citra untuk tujuan pengijazahan bagi pelajar Program Profesional iaitu melibatkan Fakulti Undang-Undang, Fakulti Kesihatan, Fakulti Farmasi, Fakulti Pergigian, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Perubatan dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (Program Perakaunan);
 • 40 unit kredit kursus pendidikan Citra untuk tujuan pengijazahan bagi pelajar Program Bukan Profesional dan Program yang mempunyai Program Standard iaitu melibatkan Fakulti Pengajian Islam, Fakulti Pendidikan, Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian dan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (kecuali Program Perakaunan)

2. Kursus Pendidikan Citra bagi Program Profesional terbahagi kepada dua (2) komponen iaitu:

 • Kursus Wajib Universiti – 10 kredit
 • Kursus Citra Universiti – 20 kredit

3. Kursus Pendidikan Citra bagi Program Bukan Profesional terbahagi kepada tiga (3) komponen iaitu:

 • Kursus Wajib Universiti – 10 kredit
 • Kursus Citra Universiti Luar Fakulti – 20 kredit
 • Kursus Citra Universiti Yang Disetarakan – 10 kredit

4. Kursus Wajib Universiti – Taraf kursus adalah CW dan kursus ini ditawarkan oleh Pusat Citra Universiti. Pelajar perlu lulus dan melengkapkan 10 kredit. Kursus Wajib Universiti adalah:

 • LMCW1022 – Asas Keusahawanan dan Inovasi (2 kredit)
 • LMCW2163 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia (3 kredit)
 • LMCW2173 – Hubungan Etnik (3 kerdit)
 • LMCW2922 – Kemahiran Insaniah (2 kredit

5. Kursus Citra Universiti- Taraf kursus adalah C1, C2, C3, C4, C5 & C6. Pelajar perlu melengkapkan keperluan kredit minimum mengikut Citra seperti rajah dibawah:

Domain CitraProgram Bukan Profesional
(Kredit Minimum per domain)
Program Profesional
(Kredit Minimum per domain)
Citra 1 – Citra Etika, Kewarganegaraan & Ketamadunan44
Citra 2 – Citra Bahasa, Komunikasi & Literasi44
Citra 3 – Citra Kuantitatif & Kualitatif22
Citra 4 – Citra Kepimpinan, Keusahawanan & Inovasi22
Citra 5 – Citra Sains, Teknologi dan Kelestarian22
Citra 6 – Citra Kekeluargaan, Kesihatan dan Gaya Hidup22

*Citra 1 dan Citra 2 diberikan penekanan jumlah kredit lebih kerana hasil dari perbincangan dengan pemegang taruh iaitu industri, pelajar, ibu bapa, NGO, jabatan kerajaan dan badan professional yang mahukan pelajar UKM mempunyai jati diri dan etika yang mantap di samping penguasaan bahasa. Baki keperluan kredit Kursus Citra mengikut Citra UKM adalah ditentukan oleh fakulti atau pelajar sendiri.

5.1 Kursus Citra Universiti Luar Fakulti adalah kursus Citra Universiti (Taraf C1 – C6) yang bukan ditawarkan oleh fakulti pelajar. Pelajar perlu mengambil kursus yang ditawarkan samada oleh Pusat Citra (kod kursus LMXX) atau fakulti lain.

5.2 Kursus Citra Universiti Yang Disertakan adalah kursus Citra (Taraf C1-C6) yang ditawarkan oleh fakulti pelajar yang mempunyai taraf kursus Citra Universiti.