Pusat Pengajian Citra Universiti |  Bijaksana untuk Memperkasa

Pensyarah

Prof. Dr. Khairul Anwar Mastor

 •  
 •  kam2000@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Personality development & assessment, Religiosity development, Decision making, Ethical and Character Development

Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

 •  
 •  nazrim@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Sains Agama

  Kecenderungan PenyelidikanIsu berkaitan etnik, perlembagaan dan sains agama

Prof. Madya Dr. Zarina Othman

 •  
 •  zothman@ukm.edu.my
 • KepakaranBidang Linguistik, Wacana & Komunikasi Profesional dan Pengajaran Bahasa.

  Kecenderungan PenyelidikanWacana Analisis, Komunikasi Profesional, Gender, Pengajaran Bahasa Inggeris (ELT) & Bahasa Melayu dan ESP (English for Specific Purposes).

Prof. Madya Dr. Mashitoh Yaacob

 •  
 •  mash@ukm.edu.my
 • KepakaranFalsafah Alam Sekitar (Environmental Philosophy); Pengurusan Alam Sekitar (Environmental Management); Persuratan Melayu (Malay Letters)

  Kecenderungan Penyelidikan: Etika Alam Sekitar (Environmental Ethics); Etika Alam Sekitar Islam (Islamic Environmental Ethics); Etika Kepenggunaan (Ethics of Consumption); Tingkah Laku Beretika Alam Sekitar (Environmentally Ethical Behavior); Pra-kitar, Guna Semula dan Kitar Semula (Pre-cycling, Reusing and Recycling); Pendidikan untuk Pembangunan Lestari (Education for Sustainable Development); Seni dan Alam Sekitar (Arts and the Environment); Pengajian Umum (General/Liberal Studies).

Prof. Madya Dr. Aminudin Basir

 •  
 •  manhaj@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Tamadun Islam, Akidah dan Sejarah Pemikiran

Prof. Madya Dr. Hamdzun Haron

 •  
 •  hh@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Seni Lukis dan Seni Reka Visual

Prof. Madya Dr. Hasnan Kasan

Prof. Madya Dr. Wahiza Wahi

 •  
 •  wawa@ukm.edu.my
 • Kepakaran: English Language; Literacies and Employability; Soft-Skills; Teaching English as a second Language (TESL); Liberal Education

Dr. Wan Zulkifli Wan Hassan

 •  
 •  wenzoul@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Kajian Fatwa, Pemikiran, Sejarah Perundangan dan Peradaban Islam

  Kecenderungan Penyelidikan: Perbincangan tentang fatwa semasa, pengaplikasiaan perundangan Islam, amalan pemikiran dan peradaban Islam

Dr. Azwira Abdul Aziz

 •  
 •  azwira@ukm.edu.my
 • Dipinjamkan ke KUIPs mulai 1 April 2020

  Kepakaran:

  Sains Hadith

Dr. Zulkifli Mohamad

 •  
 •  zulmadani@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Ketamadunan, Hubungan Etnik dan Sahsiah Syariyyah

Dr. Nasruddin Yunos

 •  
 •  nasrudin@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Pengajian Peradaban

Dr. Zurina Mahadi

 •  
 •  kina@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Pengurusan Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari

Dr. Maharam Mamat

 •  
 •  maharam@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Sastera dan Alam Sekitar, Kritikan dan Penulisan Kreatif

Dr. Azizi Umar

 •  
 •  aziziumar@ukm.edu.my
 • Dipinjamkan ke Institut Latihan Darul Naim (ILDAN) mulai 15 Ogos 2021 hingga 14 Ogos 2024

  Kepakaran: Tamadun Islam, Kewarganegaraan dan Pendidikan Islam

  Kecenderungan Penyelidikan: Institusi Pendidikan Islam, Polisi Pendidikan dan Pembangunan Kompetensi Pendidik

Dr. Rozita Ibrahim

 •  
 •  eta@ukm.edu.my
 • Tempoh Lantikan:
  01 Ogos 2022 hingga 31 Julai 2025

  Kepakaran: Pengurusan Alam Sekitar, Pendidikan Liberal, Sosiologi Agama

  Kecenderungan Penyelidikan: Pendidikan liberal, Gender dan kepimpinan, Pembangunan komuniti Orang Asli

Dr. Jamsari bin Alias

 •  
 •  jamsari@ukm.edu.my
 • Lantikan Penyelaras:

  15 Ogos 2019 - 14 Ogos 2022


  Kepakaran: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu, Kemahiran Insaniah

  Kecenderungan Penyelidikan: Psikologi Islam, Pengurusan Ilmu (Knowledge Management), Aspek Kemahiran Insaniah (Social Skills), Kajian Peradaban dan Kemanusiaan, Kreativiti, dan Pengajian Umum (General Studies).

Dr. Syaidatun Nazirah Abu Zahrin

 •  
 •  syaidatun@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Psikologi Sosial (Psikologi Cinta), Psikologi Islam. Kemahiran Berfikir Dan Pendidikan Tinggi.

Dr. Nor Afian Yusof

 •  
 •  affian@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Multimedia & Pengiklanan Kreatif, Seni Visual & Media Kreatif

  Kecenderungan Penyelidikan: Seni visual dan estetika, media dan remaja

Dr. Wardah Mustafa Din

 •  
 •  wardahmustafadin@ukm.edu.my
 • KepakaranHasilan Semulajadi (Natural Products)

  Kecenderungan PenyelidikanAspek Sains Sosial kepada Hasilan Semulajadi (Penggunaan produk kesihatan semulajadi yang selamat, tingkahlaku pengguna, etika); Perubatan herba tradisional; Manuskrip Perubatan Melayu

Dr. Afifuddin Husairi Mat Jusoh@Hussain

 •  
 •  afifuddin@ukm.edu.my
 • KepakaranPembinaan Digital, Pendidikan 4. 0

  Kecenderungan PenyelidikanBuilding Information Modeling, Digital Twins, Digital, Fabrication, Manufacturing and Assembly (DFMA)

Encik Ahmad Rafizi Salleh

Dr. Lim Kar Keng

 •  
 •  kk@ukm.edu.my
 • KepakaranSains Bahan, Kemahiran Insaniah

  Kecenderungan PenyelidikanSains Bahan, Filem Nipis Oksida Logam dan aplikasi, Semikonduktor, Liberal Studies, Socialisation Science and Technology, Kemahiran Pertolongan Cemas

Dr. Puteh Noraihan A. Rahman

 •  
 •  ann@ukm.edu.my
 • KepakaranSejarah, Ketamadunan dan Sejarah Kesusasteraan

  Kecenderungan Penyelidikan: Sosio-Budaya Masyarakat Melayu Klasik; Sejarah Tamadun Melayu Klasik (zaman indianisasi dan kultus dewa-raja); Kesusasteraan Melayu Klasik; Medieval History (Islam, Eropah dan Melayu); Adat-Istiadat Raja-Raja Melayu

Dr. Iszan Hana Kaharudin

 •  
 •  iszanhana@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Dasar Fiskal, Ekonomi Awam, Ekonomi Sumber Manusia

  Kecenderungan Penyelidikan: Dasar Fiskal; Pengurusan Sumber Manusia; Ekonomi Kejuruteraan; Pengajian Umum

Dr. Ahmad Firdhaus Arham

 •  
 •  benferdaoz@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Alam Sekitar & Pembangunan (Environment & Development); Kajian Umum dalam Sikap, Etika & Isu Kontemporari Sains & Teknologi (General Studies in Attitudes, Ethics & Contemporary Issues of Science & Technology); Bioteknologi & Bioetika (Biotechnology & Bioethics); Keagamaan, Kepimpinan & Kemasyarakatan (Religiosity, Leadership & Society).

  Kecenderungan Penyelidikan: Tingkahlaku Pengguna Terhadap Sains, Teknologi & Kesihatan Persekitaran (Consumer Behaviour towards Science, Technology and Environmental); Pengurusan Alam Sekitar & Pembangunan Lestari (Environmental Management & Sustainable Development); Pengurusan Kepimpinan & Pengajian Umum (Leadership Management & General Studies).

Dr. Noor Sharizad Rusly

 •  
 •  n.sharizadrusly@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Alam sekitar dan pembangunan ( Sains kesihatan dan persekitaran - tingkahlaku kesihatan)

  Kecenderungan Penyelidikan: Persekitaran dan sains kesihatan, Tingkahlaku dan sikap pihak berkepentingan, biokeselamatan dan organisma diubahsuai genetik, Analisis Data (SPSS dan AMOS - Structural Equation Modeling)

Dr. Nurul Syakirah Nazri

 •  
 •  nurulsyakirah@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Fizik Gunaan, Teknologi Tenaga dan Tenaga Boleh Diperbaharui

  Kecenderungan Penyelidikan: Sistem Solar Terma Termaju (penyejukan suria, pengeringan terbantu suria, gabungan pengumpul terma fotovoltan atau hibrid), Kajian Liberal, Sains dan Teknologi Sosialisasi, Kajian Alam Sekitar

Dr. Muhamad Hafiz Hamsan

 •  
 •  hafizhamsan93@ukm.edu.my
 • Kepakaran: Sains bahan 

  Kecenderungan Penyelidikan: Tenaga Hijau, Filem Polimer