Fakulti Sains Kesihatan UKM

 Peneraju Sains Kesihatan

Dr. (PhD.) Raja Muhammad Zuha Raja Kamal Bashah

  •  Pensyarah Kanan
  •  +6019-3930366
  •  rmzuha@ukm.edu.my
  •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Sains Forensik