Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Pembentukan Pendidikan Lanjutan & Profesional

Hubungi Kami ☏

Bil. Bahagian/Jabatan/Unit No. Telefon
1 Pejabat UKMShape 03-8921 5331
2 Pejabat Pengarah 03-8921 4073
3 Timbalan Pengarah I (Akademik & Pengembangan Program) 03-8921 3495
4 Timbalan Pengarah II (Hal-Ehwal Pelajar & Alumni) 03-8921 3907
5 Timbalan Pengarah III (Pembangunan Program & Pemasaran) 03-8921 4124
6 Timbalan Pengarah IV (Pengurusan, Pentadbiran & Jaminan Kualiti) 03-8921 3495
7 Bahagian Akademik & Pengembangan Program
-Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar 03-8921 3769 / 3546 / 3375 / 3994 / 3562/ 3914 / 5585
-Unit Kemasukan 03-8921 5609 / 3546 / 5585
-Unit Peperiksaan & Pengijazahan 03-8921 4078 / 3376 / 5585
8 Bahagian Kewangan 03-8921 3366 / 5377 / 4196 / 3997
9 Bahagian Pembangunan Perniagaan & Pemasaran 03-8921 5329 / 5898 / 5642 / 3995 / 4661 / 5642 / 5791
10 Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat 03-8921 3367 / 6131 / 6187 / 3887
11 Unit Pentadbiran & Operasi 03-8921 3770 / 3912 / 4366 / 3495
12 Bahagian Hal Ehwal Siswa & Pelajar 03-8921 4197 / 5639
13 Unit Pembelajaran Terbuka & Jarak Jauh 03-8921 4072 / 3509

Unit Pengurusan Program & Rekod Pelajar (Mengikut Fakulti)

Bil. Fakulti No. Telefon
1 FKAB / FPEND / FFAR 03-8921 3769 / 3546
2 FEP / FUU 03-8921 3375 / 4072
3 FPER / FTSM / FST / FGG 03-8921 3994
3 FPI / FSSK / FSK 03-8921 3914 / 3562

Lokasi