PROGRAM SAINS FORENSIK – STAF AKADEMIK

Dr. Seri Mirianti Ishar

Ketua Program/ Pensyarah Universiti DS51

DNA Forensik (CV)  +603-8921 7203/ +6017-4058 018 kpsainsforensik@gmail.com/ seri.ishar@ukm.edu.my


Prof. Madya Dr. Khairul Osmanspacer

Pensyarah Universiti DS54

 Biologi Forensik/ Pengimejan dan Digital Forensik (CV) +6032-8921 7209  khairos@ukm.edu.my


Sri Pawita Albakri Amir Hamzah

Dr. Sri Pawita Albakri Amir Hamzah

Pensyarah Perubatan DU54/ Penyelaras Komuniti FSK

Forensik Klinikal (CV)  +603-8921 7205  frzsri@ukm.edu.my

 


Dr. Noor Hazfalinda Hamzah

Pensyarah Perubatan DU54

 Perubatan Forensik/ Balistik/ Identifikasi Cap Bibir  (CV)  +603-8921 7207 drnoorhazfalindacsi@ukm.edu.my


Raja Muhammad Zuha Raja Kamal Bashah

Dr. Raja Muhammad Zuha Raja Kamal Bashah

Pensyarah Universiti DS51

Entomologi Forensik / Kriminologi  (CV)+603-8921 7200/ 7210/019-3930 366 rmzuha@ukm.edu.my


Hukil Sino

En. Hukil Sino

Pensyarah Universiti DS52

 Forensik Persekitaran/ Pengurusan Sisa Pepejal/ Kimia Persekitaran (CV) +603-8921 7206 hukilsino@ukm.edu.myGina Francesca Gabriel

Dr. Gina Francesca Gabriel

Pensyarah Universiti DS51

Kimia Forensik (Penyiasatan Kebakaran dan Arson) (CV) +603-8921 7208  ginafgabriel@ukm.edu.my


Dr. Rus Dina Rus Din

Pensyarah Universiti DS45

Antropologi Forensik/ CSI (CV) +6012-2218 411 rusdina@ukm.edu.my


Lee Loong Chuen

Dr. Lee Loong Chuen

Pensyarah Universiti DS45

Forensik Penyiasatan Dokumen (CV)  +603-8921 7202 lc_lee@ukm.edu.my

 

Hubungi kami:

Image result for surat icon.png
Program Sains Forensik, Fakulti Sains Kesihatan
Basement 1, PTSL, 43600 UKM Bangi, Selangor
Image result for telefon icon.png+603-8921 4833 (Bangi) Image result for fax icon.png+603-2687 8108
 www.ukmforensics.com